Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko : referent do spraw organizacyjnych

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw organizacyjnych w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została

Pani Alina Topolewska Tomaszuk zam. Kojły

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 Czyże 98
ogłasza nabór na stanowisko

Referenta do spraw organizacyjnych

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe administracyjne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

7) nieposzlakowana opinia,

8) biegła znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office),

9) znajomość systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

10) co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej). Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej(art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych),

12) znajomość języka białoruskiego (ukończona szkoła z dodatkową nauką języka białoruskiego),

13) umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,

14) znajomość języka angielskiego,

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów (wynik testu) z zakresu:

a) Kodeksu pracy,

b) Ustawy o samorządzie gminnym,

c) Ustawy o pracownikach samorządowych,

d) Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) Prawo zamówień publicznych,

f) O ochronie danych osobowych;

2) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;

3) umiejętność skutecznego komunikowania się;

4) uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu administracji publicznej, obsługi kancelaryjnej, informatyki, ochrony informacji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2) organizowanie szkoleń i doskonalenia pracowników,

3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

5) przygotowywanie świadectw pracy,

6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

7) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

8) prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy w Urzędzie,

9) wystawianie delegacji służbowych,

10) obsługa techniczna narad pracowniczych,

11) techniczno - organizacyjne zabezpieczanie stałych i doraźnych dyżurów zarządzanych przez Wójta,

12) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,

13) prowadzenie rejestru skarg , wniosków i listów wpływających do Urzędu,

14) przygotowywanie i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

15) prowadzenie kancelarii Urzędu i sekretariatu Wójta, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

16) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem,

17) zapewnienie prawidłowej informacji w pomieszczeniach biurowych,

18) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

19) prenumerowanie czasopism,

20) zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt, wyposażenie, w tym materiały kancelaryjne, druki i formularze,

21) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

22) prowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

23) obsługa merytoryczna, organizacyjno - techniczna Rady, Komisji Rady, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń,

24) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

25) przekazywanie uchwał Rady, informacji i zgłoszonych postulatów w celu ich realizacji,

26) prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy,

27) zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,

28) sporządzanie okresowych informacji z realizacji uchwał Rady,

29) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków Komisji Rady,

30) przygotowywanie informacji o działalności Rady i jej organów,

31) obsługi technicznej wyborów sołtysów oraz narad z sołtysami wsi,

32) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

33) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

34) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

35) opracowywanie założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy,

36) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

37) realizacja dochodów budżetowych,

38) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

39) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

40) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

41) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

42) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

43) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

44) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

45) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

46) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

47) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

48) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

49) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określanie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98 , 17-207 Czyże z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta do spraw organizacyjnych” oraz imię, nazwisko kandydata i jego adres do korespondencji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu ) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjne zostaną zniszczone.

5. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1grudnia 2016r.:

1) Po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność.

2) Pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 24 października 2016 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-01-10