Ogłoszenie naboru

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko referenta do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została Pan/i Małgorzata Stulgis zamieszkała Hajnówka.

Uzasadnienie wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 28.12.2017 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej i gospodarki odpadami komunalnymi

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe – ekonomiczne lub administracyjne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawy o odpadach,

b) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

b) ustawy o samorządzie gminnym,

b) ustawy o pracownikach samorządowych,

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) dział III ordynacji podatkowej,

g) kodeks postępowania administracyjnego.

2) zaświadczenie lekarskie,

3) odbyty staż pracy w urzędzie (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej),

4) znajomość języka „miejscowego”,

5) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

6) wysoka kultura osobista,

7) dyspozycyjność,

8) posiadanie prawa jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury,

2) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem odsetek za zwłokę, odraczaniem terminów płatności, rozkładaniem zobowiązań podatkowych na raty, opłaty prolongacyjnej,

3) prowadzenie zakupu druków płatniczych,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej,

5) zaopatrzenie w druki ścisłego zarachowania i prowadzenia ich ewidencji,

6) prowadzenie ewidencji analitycznej "Rozrachunki z tytułu zaliczek",

7) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

8) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg uznaniowych w podatkach lokalnych,

9) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach umarzania zaległości podatkowych i rozłożenie na raty,

10) inkaso opłaty targowej,

11) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu gminnego, aktualizacja naliczeń oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń dzierżawców mienia komunalnego

12) prowadzenie i aktualizacja ewidencji odpadów komunalnych w oparciu o składane deklaracje, przy wykorzystaniu programu GOK+,

13) przygotowywanie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14) prowadzenie sprawozdawczości z gospodarki odpadami komunalnymi,

15) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

16) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

17) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

18) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

19) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

20) realizacja dochodów budżetowych,

21) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

22) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

23) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

24) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

25) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

26) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

27) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

28) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

29) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

30) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

31) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

32) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 1400.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

5) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 10 stycznia 2018 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

6) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 08.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko referenta do spraw wymiaru podatku i opłat

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw wymiaru podatku i opłat

w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrany/a został/a

Pan/i Anna Paszkowska zamieszkały/a Klejniki

Uzasadnienie wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów zarówno z rozmowy kwalifikacyjnej jak i testu wiedzy. Dodatkowym atutem było doświadczenie kandydatki zdobyte w urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, 25.08.2017 r.


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 CZYŻE 98

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat.

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe - ekonomiczne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,

7) znajomość obsługi komputera, (pakiet MS Office),

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawa o samorządzie gminnym,

b) ustawy o pracownikach samorządowych,

c) ustawy o rachunkowości,

d) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

f) dział III ordynacji podatkowej,

g) kodeks postępowania administracyjnego.

2) zaświadczenie lekarskie,

3) odbyty staż pracy w urzędzie (mile widziany staż pracy w administracji samorządowej),

4) znajomość języka „miejscowego”,

5) zdolności interpersonalne, a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność wykonywania zadań,

6) wysoka kultura osobista,

7) dyspozycyjność,

8) posiadanie prawa jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dokonywanie wymiaru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych,

2) ustalanie podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i prowadzenia urządzeń ewidencyjno- księgowych w tym zakresie,

3) rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiarów podatków i opłat,

4) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,

5) prowadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

6) przeprowadzanie odrębnych kontroli w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego,

7) sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej, w tym również w zakresie skutków ustawowych ulg i zwolnień, określonych w ustawie o podatku rolnym, o lasach oraz skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości,

8) kompletowanie akt i przygotowywanie decyzji w sprawach ulg i zwolnień ustawowych,

9) przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

10) przygotowywanie zaświadczeń o okresach składkowych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

11) realizacja zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

13) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

14) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

15) opracowywanie założeń polityki społeczno- gospodarczej gminy,

16) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

17) realizacja dochodów budżetowych,

18) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

19) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

20) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

21) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

22) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

23) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

24) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

25) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

26) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

27) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

28) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

29) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określenie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016. poz. 902.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, z dopiskiem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

2) W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

3) Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1) Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3) Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjnie zostaną zniszczone.

5) Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1 września 2017 r.

a) po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność,

b) pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

6) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 27.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU

na stanowisko : referent do spraw organizacyjnych

Wójt Gminy Czyże informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko referenta do spraw organizacyjnych w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 wybrana została

Pani Alina Topolewska Tomaszuk zam. Kojły

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną oraz test wiedzy. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


WÓJT GMINY CZYŻE

17-207 Czyże 98
ogłasza nabór na stanowisko

Referenta do spraw organizacyjnych

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe administracyjne,

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

7) nieposzlakowana opinia,

8) biegła znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office),

9) znajomość systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

10) co najmniej roczny staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej). Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej(art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych),

12) znajomość języka białoruskiego (ukończona szkoła z dodatkową nauką języka białoruskiego),

13) umiejętność obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,

14) znajomość języka angielskiego,

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów (wynik testu) z zakresu:

a) Kodeksu pracy,

b) Ustawy o samorządzie gminnym,

c) Ustawy o pracownikach samorządowych,

d) Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) Prawo zamówień publicznych,

f) O ochronie danych osobowych;

2) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;

3) umiejętność skutecznego komunikowania się;

4) uczestnictwo w kursach, szkoleniach, itp. z zakresu administracji publicznej, obsługi kancelaryjnej, informatyki, ochrony informacji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

2) organizowanie szkoleń i doskonalenia pracowników,

3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

4) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

5) przygotowywanie świadectw pracy,

6) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

7) kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

8) prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy w Urzędzie,

9) wystawianie delegacji służbowych,

10) obsługa techniczna narad pracowniczych,

11) techniczno - organizacyjne zabezpieczanie stałych i doraźnych dyżurów zarządzanych przez Wójta,

12) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,

13) prowadzenie rejestru skarg , wniosków i listów wpływających do Urzędu,

14) przygotowywanie i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

15) prowadzenie kancelarii Urzędu i sekretariatu Wójta, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

16) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem,

17) zapewnienie prawidłowej informacji w pomieszczeniach biurowych,

18) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

19) prenumerowanie czasopism,

20) zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt, wyposażenie, w tym materiały kancelaryjne, druki i formularze,

21) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

22) prowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

23) obsługa merytoryczna, organizacyjno - techniczna Rady, Komisji Rady, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń,

24) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

25) przekazywanie uchwał Rady, informacji i zgłoszonych postulatów w celu ich realizacji,

26) prowadzenie zbiorów aktów prawnych organów gminy,

27) zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,

28) sporządzanie okresowych informacji z realizacji uchwał Rady,

29) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków Komisji Rady,

30) przygotowywanie informacji o działalności Rady i jej organów,

31) obsługi technicznej wyborów sołtysów oraz narad z sołtysami wsi,

32) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

33) sporządzanie okresowych sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb Rady i jej organów oraz Wójta,

34) sporządzanie sprawozdawczości na potrzeby GUS, Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa,

35) opracowywanie założeń polityki społeczno - gospodarczej gminy,

36) opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania,

37) realizacja dochodów budżetowych,

38) dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie,

39) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań gminy,

40) współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy Urzędu,

41) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji, interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

42) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

43) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

44) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

45) prowadzenie zbioru przepisów i aktów prawnych dotyczących zakresu czynności, a także ich ciągłe aktualizowanie,

46) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatowej administracji zespolonej,

47) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

48) wytwarzanie na bieżąco informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,

49) wprowadzenie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz określanie rzeczywistego czasu udostępniania informacji w Biuletynie.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czyże, pok. Nr 17 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98 , 17-207 Czyże z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta do spraw organizacyjnych” oraz imię, nazwisko kandydata i jego adres do korespondencji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.

W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacje dodatkowe:

1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Oferty kandydatów złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu ) w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od zakończenia procedury naboru za okazaniem dowodu tożsamości w Urzędzie Gminy Czyże pokój Nr 17, po tym czasie komisyjne zostaną zniszczone.

5. Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę od dnia 1grudnia 2016r.:

1) Po dołączeniu przez kandydata potwierdzonego zapytania o karalność.

2) Pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Osoby te będą podlegać służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 24 października 2016 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-01-10