Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

PROTOKÓŁ

 z otwartego spotkania konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2016 r.

  o godzinie 10°" w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Czyże w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzeniem Nr 137.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały ogłoszone konsultacje w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czyże w dniu 2 listopada 2016 r.

Do przeprowadzenia konsultacji powołany został wyżej wymienionym Zarządzeniem zespół konsultacyjny w składzie:

1. Zenaida Gierasimiuk - przewodniczący

2. Stanisława Jancewicz - członek

3. Walentyna Plewa - członek

Przedstawiciele organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy Czyże nie przybyli do Urzędu Gminy Czyże, w celu wzięcia udziału w konsultacjach. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.


Zarządzenie Nr 137.2016

Wójta Gminy Czyże

z dnia 2 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: poz. 395), w związku z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXIV/161/10 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 273, poz. 3395) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Czyże konsultacje w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.

3. Konsultacje odbędą się w dniu 10 listopada 2016 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże.

4. Powołuje się zespół konsultacyjny do przeprowadzenia konsultacji w składzie:

1) Zenaida Gierasimiuk - przewodniczący,

2) Stanisława Jancewicz - członek,

3) Walentyna Plewa - członek.

5. Z przeprowadzonych konsultacji zespół konsultacyjny sporządza protokół.

6. Projekt uchwały i wyniki konsultacji zostaną udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Czyże pok. nr 16 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu www.ugczyze.pl, w zakładce ”Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czyże.

§ 2. Zarządzenie ogłasza się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czyże.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

 (projekt)

Uchwała Nr 17........2016

Rady Gminy Czyże

z dnia .... listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579) oraz art. 5a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: poz. 395) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

 

                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik 

do uchwały Nr 17.............2016

Rady Gminy Czyże

z dnia ....... listopada 2016 r.

 

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZYŻE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE na lata 2017-2021

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.);

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Czyże;

3) Organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

4) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art. 13 Ustawy, w którym uczestniczą Organizacje.

§ 2. 1. Program jest dokumentem wyznaczającym politykę Gminy wobec Organizacji i stanowi istotny element realizacji zadań własnych Gminy.

2. Program określa: cel główny i cele szczegółowe, zakres przedmiotowy, zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji programu, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, sposób oceny realizacji programu, informację o sposobie tworzenia Programu i przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Rozdział 2

cel główny i cele szczegółowe programu

§ 3. Celem głównym programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a Organizacjami pozarządowymi, aktywizacja społeczności lokalnej.

§ 4. Cel główny programu realizowany jest poprzez cele szczegółowe, w szczególności przez:

1) zapewnienie możliwości udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu programu współpracy;

2) podnoszenie efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych;

3) określenie zasad, obszarów, kierunków i form współpracy;

4) określenie priorytetowych zadań publicznych;

5) umacnianie świadomości społecznej, poczucia współtworzenia i współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb.

 Rozdział 3

zasady współpracy

§ 5. Współpraca Gminy z Organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i legalności.

Rozdział 4

zakres przedmiotowy

§ 6. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami samorządu gminnego określonymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.)

 Rozdział 5

formy współpracy, o której mowa w art. 5 ust. 2

§ 7. Współpraca Gminy z Organizacjami może odbywać się w szczególności w formach:

1) zlecania Organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji;

3) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

5) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 6

priorytetowe zadania publiczne

§ 8. Ustala się następujące priorytetowe obszary działań:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

4) edukacja, oświata i wychowanie;

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

9) porządek i bezpieczeństwo publiczne;

10) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Rozdział 7

okres realizacji programu

§ 9. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 Rozdział 8

sposób realizacji programu

§ 10. 1. W realizacji Programu uczestniczą:

1) Rada Gminy – uchwalająca wieloletni Program współpracy, jako organ stanowiący;

2) Wójt Gminy – realizujący wieloletni Program współpracy, jako organ wykonawczy;

3) Organizacje – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Do zadań Wójta Gminy w ramach realizacji Programu współpracy należy w szczególności:

1) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże;

2) powoływanie komisji konkursowych;

3) zawieranie umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego;

4) przedstawianie Radzie Gminy sprawozdań z realizacji wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Rozdział 9

wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określą uchwały budżetowe. Planowana kwota na 2017 rok wynosi 1.000,00 złotych.

 Rozdział 10

sposób oceny realizacji programu

§ 12. 1. Wójt sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez zleceniobiorcę za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.

2. Wójt Gminy w terminie do 31 maja każdego roku przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

 Rozdział 11

informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 13. Tworzenie Programu współpracy przebiega w następujący sposób:

1. Opracowanie projektu Programu współpracy.

2. Skierowanie projektu Programu współpracy do konsultacji.

3. Zebranie i rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych przez Organizacje pozarządowe w drodze konsultacji.

4. Przedłożenie projektu Programu współpracy Radzie Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021.

 Rozdział 12

tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14. 1. Komisje konkursowe powoływane są do opiniowania ofert złożonych przez Organizacje w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia Komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Czyże oraz przedstawiciele Organizacji pozarządowych.

4. Przedstawicieli Organizacji pozarządowych wybiera Wójt Gminy spośród kandydatur zgłoszonych przez te Organizacje.

5. Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać wybrany każdy przedstawiciel Organizacji pozarządowej pod warunkiem, że Organizacja nie będzie brała udziału w ogłoszonym przez Wójta Gminy konkursie.

6. W sytuacji, gdy Organizacje pozarządowe nie zgłoszą kandydatów Wójt Gminy powołuje członków Komisji konkursowej po zasięgnięciu opinii Sekretarza Gminy.

7. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

8. Pracami Komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego Komisji członek Komisji.

9. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których Konkurs dotyczy.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 15. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 2 marca 2016 r. zawarta została umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„XXXV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

pomiędzy;

Gminą Czyże reprezentowaną przez:

inż. Jerzego Wasiluka – Wójta Gminy Czyże

a

Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 17-200 Hajnówka ul. Ks. Dziewiatowskiego 15 reprezentowanym przez:

Anatola Ochryciuk – Prezesa

Ks. Pawła Sterlingow - Wiceprezesa

Kwota dotacji zadania publicznego – 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Termin realizacji zadania publicznego –od 01 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Protokół

z dnia 1 marca 2016 r.

z posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1536, ze zm.) komisja w składzie:

1. Zenaida Gierasimiuk - przewodniczący

2. Joanna Białowieżec - członek

3. Bazyli Siemiacki - członek

stwierdza, co następuje:

1. Na ogłoszenie Wójta Gminy Czyże z dnia 1 lutego 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do dnia 25 lutego 2016 r. godz. 1500 - wpłynęła 1 oferta.

2. Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej„ 17-200 Hajnówka ul. ks. Dziewiatowskiego 15.

Przedłożona oferta spełnia warunki zawarte w ustawie oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, jest zgodna z przyjętymi kryteriami określonymi w pkt 6 ogłoszenia. Komisja pozytywnie ocenia wartość merytoryczną projektu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oferenta oraz przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadanie jest możliwe do realizacji. Komisja pozytywnie opiniuje złożoną ofertę i wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie umowy z oferentem o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Podpisy komisji:

1. ......................

2. ......................

3. ......................

Zatwierdzam:

.................................................

(data i podpis)


Zarządzenie Nr 85.2016 Wójta Gminy Czyże z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. przeznaczono kwotę 1.500,00 zł. Uchwałę Nr 31.160.2013 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podjęto na sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił Zarządzeniem Nr 8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 4 marca 2015 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 9 marca 2015 r. umowę na realizację zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 2 lipca 2015 r.

Czyże, 2016-02-02

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Zarządzenie Nr 81.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2015

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-11-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-06-17