Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

W dniu 29 marca 2013 r. zawarta została umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„XXXII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

pomiędzy;

Gminą Czyże reprezentowaną przez:

inż. Jerzego Wasiluka – Wójta Gminy Czyże

a

Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 17-200 Hajnówka ul. Ks. Dziewiatowskiego 15 reprezentowanym przez:

Mirosława Mordań – Prezesa

Ks. Pawła Sterlingow - Wiceprezesa

Kwota dotacji zadania publicznego – 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł).

Termin realizacji zadania publicznego –od 01 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Uchwałę Nr 4.21.2011 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podjęto na sesji w dniu 1 lutego 2011 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił zarządzeniem Nr 75.2012 z dnia 14 lutego 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 12 marca 2012 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 30 marca 2012 r. umowę na realizację zadania publicznego. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 16 lipca 2012 r.

Czyże, 2013-02-20

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


 
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-02-06

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-02-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-02-06