Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

W dniu 9 marca 2015 r. zawarta została umowa o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„XXXIV Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”

pomiędzy;

Gminą Czyże reprezentowaną przez:

inż. Jerzego Wasiluka – Wójta Gminy Czyże

a

Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” 17-200 Hajnówka ul. Ks. Dziewiatowskiego 15 reprezentowanym przez:

Anatola Ochryciuk – Prezesa

Ks. Pawła Sterlingow - Wiceprezesa

 

Kwota dotacji zadania publicznego – 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł). Termin realizacji zadania publicznego –od 01 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Uchwałę Nr 4.21.2011 Rady Gminy Czyże w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podjęto na sesji w dniu 1 lutego 2011 r. Zgodnie z zapisami tej uchwały Wójt ogłosił zarządzeniem Nr 225.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W terminie określonym w zarządzeniu złożono jedną ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XXXIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce. W celu rozpatrzenia oferty Wójt powołał w dniu 3 marca 2014 r. Komisję konkursową. Po rozstrzygnięciu konkursu zawarto w dniu 11 marca 2014 r. umowę na realizację zadania publicznego. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „XXXIII Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 30 lipca 2014 r.

 

Czyże, 2015-03-17

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Protokół

z dnia 6 marca 2015 r.

 

z posiedzenia komisji konkursowej rozpatrującej wnioski organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1536, ze zm.) komisja w składzie:

1. Zenaida Gierasimiuk  - przewodniczący

2. Joanna Białowieżec    - członek

3. Bazyli Siemiacki        - członek

 

stwierdza, co następuje:

 

1. Na ogłoszenie Wójta Gminy Czyże z dnia 9 lutego 2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego do dnia 3 marca 2015 r. godz. 1500 - wpłynęła 1 oferta.

 

2. Najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej„ 17-200 Hajnówka ul. ks. Dziewiatowskiego 15.

 

Przedłożona oferta spełnia warunki zawarte w ustawie oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, jest zgodna z przyjętymi kryteriami określonymi w pkt 6 ogłoszenia. Komisja pozytywnie ocenia wartość merytoryczną projektu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oferenta oraz przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadanie jest możliwe do realizacji.

Komisja pozytywnie opiniuje złożoną ofertę i wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie umowy z oferentem o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

 

Podpisy komisji:

 

1. ......................

 

2. ......................

 

3. ......................

 

Zatwierdzam:

 

.................................................

(data i podpis)


Zarządzenie Nr 8.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2014

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2013

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2012

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-07-16

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-07-16

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-07-16