Zbiór aktów prawa miejscowego 2018

Rok 2018

 

Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr II/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Czyże.

Nr 36.177.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

Nr 36.175.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Nr 35.174.2018 z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Czyże

Nr 34.170.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 34.169.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże

Nr 34.168.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Nr 33.165.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Nr 32.164.2018 z dnia 29 maja2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże

Nr 31.160.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 30.155.2018 Rady Gminy Czyże z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach

Nr 31.158.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże

Nr 30.155.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Czyżach

Nr 30.154.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Nr 30.153.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2018 roku”

Nr 29.146.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Nr 29.144.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-30