Obwieszczenie o zwołaniu 14 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 17 marca 2020 roku zwołałam XIV sesję Rady Gminy Czyże na dzień 31 marca 2020 roku (wtorek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1100. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Sprawdzenie quorum obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023,

c)     udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

d)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok,

e)    przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,

f)     funduszu sołeckiego,

g)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2020 roku”,

h)    ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

5)    Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6)    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

             7)    Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

8)    Odpowiedzi na interpelacje.

9)    Zapytania i wolne wnioski.

10)  Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

 

Krystyna Gawryluk

 

         Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-03-17

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-03-17

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-03-17