Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2020 r.

 

STYCZEŃ

 

1.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii.

2.      Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

3.      Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże (dotyczy miejscowości Klejniki, Czyże).

5.      Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

MARZEC

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czyże.

5.     Fundusz sołecki.

6.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czyże w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.     Przeprowadzenie kontroli udzielanych zamówień publicznych.

9.     Przeprowadzenie kontroli wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w szkole podstawowej.

10.  Sprawy różne.

 

KWIECIEŃ

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

3.     Sprawy różne.

 

 

MAJ

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.

3.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019 r.

4.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

5.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

6.     Określenie średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

7.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2020 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

PAŹDZIERNIK

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

3.     Sprawy różne.

 

LISTOPAD

 

1.     Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

2.     Sprawy różne.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023r.

4.     Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

5.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Czyże na 2021 rok.

6.     Sprawy różne.

 

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

 

STYCZEŃ

 

1.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii.

2.      Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

3.      Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże (dotyczy miejscowości Klejniki, Czyże).

5.      Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

MARZEC

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czyże.

5.     Fundusz sołecki.

6.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czyże w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.     Przeprowadzenie kontroli udzielanych zamówień publicznych.

9.     Przeprowadzenie kontroli wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w szkole podstawowej.

10.  Sprawy różne.

 

KWIECIEŃ

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

3.     Sprawy różne.

 

MAJ

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.

3.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019 r.

4.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

5.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

6.     Określenie średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

7.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2020 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

PAŹDZIERNIK

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

3.     Sprawy różne.

 

LISTOPAD

 

1.     Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

2.     Sprawy różne.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023r.

4.     Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

5.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Czyże na 2021 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2020 r.

 

STYCZEŃ

 

1.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii.

2.      Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

3.      Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże (dotyczy miejscowości Klejniki, Czyże).

5.      Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

MARZEC

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czyże.

5.     Fundusz sołecki.

6.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czyże w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.     Sprawy różne.

 

KWIECIEŃ

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

3.     Sprawy różne.

 

MAJ

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.

3.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019 r.

4.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

5.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

6.     Określenie średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

7.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2020 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

PAŹDZIERNIK

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

3.     Sprawy różne.

 

LISTOPAD

 

1.     Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

2.     Sprawy różne.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023r.

4.     Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

5.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Czyże na 2021 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.

 

STYCZEŃ

 

1.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii.

2.      Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

3.      Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże (dotyczy miejscowości Klejniki, Czyże).

5.      Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

 

MARZEC

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czyże.

5.     Fundusz sołecki.

6.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czyże w 2020 roku.

7.     Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8.     Sprawy różne.

 

KWIECIEŃ

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

3.     Sprawy różne.

 

MAJ

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.

3.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2019 r.

4.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

5.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

6.     Określenie średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.

7.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2020 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

PAŹDZIERNIK

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

3.     Sprawy różne.

 

LISTOPAD

 

1.     Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

2.     Sprawy różne.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2021 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023r.

4.     Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

5.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Czyże na 2021 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-02-05

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-04