Plan pracy Rady Gminy na 2019 r.

Styczeń

1.      Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania (posiłek w szkole i domu 2019- 2023).

2.      Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego programu rządowego (posiłek w domu i szkole 2019-2023)

3.      Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem posiłek w domu i szkole.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

5.      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

 

Marzec

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Czyże.

5.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

3.     Informacja z realizacji uchwał.

4.     Sprawy różne.

 

Maj

1.     Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2018 r.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2019r.

3.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

4.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

5.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

1.     Zmiany w budżecie gminy 2019 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

Październik

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Sprawy różne.

 

Listopad

1.     Ustalenie podatków 2020 r.

2.     Sprawy różne.

 

Grudzień

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu do spraw Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.     Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-03-10