Uchwały

Uchwały 2024

 

Nr L/291/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Czyże w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Ustawy o Obiekcie Światowego Dziedzictwa
UNESCO Puszcza Białowieska.

Nr L/290/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

Nr L/289/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących.

Nr L/288/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czyże.

Nr L/287/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie funduszu sołeckiego.

Nr L/286/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr L/285/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr L/284/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr L/283/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033.

Nr L/282/2024 z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 rok.

    

Nr XLIX/281/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Nr XLIX/280/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 rok.

   

Uchwały 2023

 

Nr XLVIII/279/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Nr XLVIII/278/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest.

Nr XLVIII/277/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033.

Nr XLVIII/276/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2024.

Nr XLVIII/275/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże lata 2023-2031.

Nr XLVIII/274/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok.

  

Nr XLVII/273/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Nr XLVII/272/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Nr XLVII/271/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Nr XLVII/270/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

Nr XLVII/269/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

Nr XLVII/268/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego przez Gminę Czyże  zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Nr XLVII/267/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 12 września 2023 roku w sprawie przepisów Dyrektywy 2022/2555.

Nr XLVII/266/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 30 października 2023 roku w sprawie podpisów elektronicznych.

Nr XLVII/265/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 5 września 2023 roku o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.

Nr XLVII/264/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Czyże.

Nr XLVII/263/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok.

  

Nr XLVI/262/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2023 roku.

Nr XLVI/261/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Nr XLVI/260/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych na terenie Gminy Czyże.

Nr XLVI/259/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

Nr XLVI/258/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

Nr XLVI/257/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej p. w. Św. Antoniego Pieczerskiego w Kuraszewie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Czyże.

Nr XLVI/256/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Czyże.

Nr XLVI/255/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031.

Nr XLVI/254/2023 z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok.

       

Nr XLV/253/2023 z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr XLV/252/2023 z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie
Gminy Czyże.

Nr XLV/251/2023 z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czyże.

Nr XLV/250/2023 z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr XLV/249/2023 z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031.

Nr XLV/248/2023 z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok.

   

Nr XLIV/247/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach.

Nr XLIV/246/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Hajnówka.

Nr XLIV/245/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr XLIV/244/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok.

   

Nr XLIII/243/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.

Nr XLIII/242/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach

Nr XLIII/241/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok

   

Nr XLII/240/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2022 rok

Nr XLII/239/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Nr XLII/238/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031

Nr XLII/237/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok

Nr XLII/236/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czyże wotum zaufania

   

Nr XLI/235/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czyże na lata 2022-2027

Nr XLI/234/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czyże na lata 2023-2025

Nr XLI/233/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego opracowania i wdrożenia strategii IIT Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Nr XLI/232/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok

  

Nr XL/231/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2023 roku”

Nr XL/230/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2022-2025”

Nr XL/229/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

Nr XL/228/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

Nr XL/227/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031

Nr XL/226/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok

  

Nr XXXIX/225/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Nr XXXIX/224/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Nr XXXIX/223/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czyże na lata 2023-2025.

Nr XXXIX/222/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Nr XXXIX/221/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Nr XXXIX/220/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 rok.

    

Uchwały 2022

    

Nr XXXVIII/219/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2031.

Nr XXXVIII/218/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031.

Nr XXXVIII/217/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2023.

Nr XXXVIII/216/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

     

Nr XXXVII/215/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10.61.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25.02.2016 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju
Miejscowości Klejniki”, zmienionej uchwałą nr XXXIV/198/2022 Rady Gminy Czyże z dnia 17.08.2022 roku w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji "Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki".

Nr XXXVII/214/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10.59.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25.02.2016 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju
Miejscowości Czyże”, zmienionej uchwałą nr IX/69/2019 Rady Gminy Czyże z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże” oraz uchwałą nr XXXIV/197/2022 Rady Gminy Czyże z dnia 17 sierpnia 2022 r. w
sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”.

Nr XXXVII/213/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie  ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu
dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Nr XXXVII/212/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Nr XXXVII/211/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czyże na lata 2022-2027.

Nr XXXVII/210/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

Nr XXXVII/209/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2030.

Nr XXXVII/208/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

    

Nr XXXVI/207/2022 z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej młodzieżowej rady gminy.

Nr XXXVI/206/2022 z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Nr XXXVI/205/2022 z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr XXXVI/204/2022 z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2025.

Nr XXXVI/203/2022 z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

   

Nr XXXV/202/2022 z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czyże.

Nr XXXV/201/2022 z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Nr XXXV/200/2022 z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

   

Nr XXXIV/199/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023.

Nr XXXIV/198/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”.

Nr XXXIV/197/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”.

Nr XXXIV/196/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Nr XXXIV/195/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr XXXIV/194/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Nr XXXIV/193/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Nr XXXIV/192/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

 

Nr XXXIII/191/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania skarbnika gminy.

Nr XXXIII/190/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Nr XXXIII/189/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023.

Nr XXXIII/188/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

Nr XXXIII/187/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2021 rok.

Nr XXXIII/186/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

  

Nr XXXII/185/2022 z dnia 30 maja 2022  r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Nr XXXII/184/2022 z dnia 30 maja 2022  r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nr XXXII/183/2022 z dnia 30 maja 2022  r.

w sprawie udziału Gminy Czyże w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2021-2027.

Nr XXXII/182/2022 z dnia 30 maja 2022  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

Nr XXXII/181/2022 z dnia 30 maja 2022  r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czyże wotum zaufania.

    

Nr XXXI/180/2022 z dnia 27 kwietnia 2022  r.

w sprawie zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyże ze środków budżetu gminy.

Nr XXXI/179/2022 z dnia 27 kwietnia 2022  r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Nr XXXI/178/2022 z dnia 27 kwietnia 2022  r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Nr XXXI/177/2022 z dnia 27 kwietnia 2022  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

Nr XXXI/176/2022 z dnia 27 kwietnia 2022  r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

   

Nr XXX/175/2022 z dnia 21 marca 2022  r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2026.

Nr XXX/174/2022 z dnia 21 marca 2022  r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2022 roku.

Nr XXX/173/2022 z dnia 21 marca 2022  r.

w sprawie funduszu sołeckiego.

Nr XXX/172/2022 z dnia 21 marca 2022  r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2025.

Nr XXX/171/2022 z dnia 21 marca 2022  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czyże na 2022 rok.

  

Uchwały 2021

 

Nr XXIX/170/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Nr XXIX/169/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr XXIX/168/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czyże.

Nr XXIX/167/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr XXIX/166/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.

Nr XXIX/165/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie ustalenia diet sołtysom.

Nr XXIX/164/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2025.

Nr XXIX/163/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2022 rok.

Nr XXIX/162/2021 z dnia 21 grudnia 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

  

Nr XXVIII/161/2021 z dnia 26 listopada 2021  r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr XXVIII/160/2021 z dnia 26 listopada 2021  r.

w sprawie ustalenia diet sołtysom.

Nr XXVIII/159/2021 z dnia 26 listopada 2021  r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nr XXVIII/158/2021 z dnia 26 listopada 2021  r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Nr XXVIII/157/2021 z dnia 26 listopada 2021  r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   

Nr XXVII/156/2021 z dnia 19 października 2021  r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

Nr XXVII/155/2021 z dnia 19 października 2021  r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czyże.

Nr XXVII/154/2021 z dnia 19 października 2021  r.

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Podlaskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Rady Gminy Czyże Nr XXIII/141/2021 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże.

Nr XXVII/153/2021 z dnia 19 października 2021  r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Nr XXVII/152/2021 z dnia 19 października 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

  

Nr XXVI/151/2021 z dnia 08 września 2021  r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Nr XXVI/150/2021 z dnia 08 września 2021  r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

Nr XXVI/149/2021 z dnia 08 września 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

   

Nr XXV/148/2021 z dnia 22 lipca 2021  r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

  

Nr XXIV/147/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022.

Nr XXIV/146/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Nr XXIV/145/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Nr XXIV/144/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

Nr XXIV/143/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2020 rok.

Nr XXIV/142/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

  

Nr XXIII/141/2021 z dnia 28 maja 2021  r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyże.

Nr XXIII/140/2021 z dnia 28 maja 2021  r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030.

Nr XXIII/139/2021 z dnia 28 maja 2021  r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr XXIII/138/2021 z dnia 28 maja 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Nr XXIII/137/2021 z dnia 28 maja 2021  r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czyże wotum zaufania.

   

Nr XXII/136/2021 z dnia 23 kwietnia 2021  r.

w sprawie przekazania skargi prokuratora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Nr XXII/135/2021 z dnia 23 kwietnia 2021  r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2021-2024.

Nr XXII/134/2021 z dnia 23 kwietnia 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

    

Nr XXI/133/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia dla Rządu Tymczasowego utworzonego w ramach Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Nr XXI/132/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego.

Nr XXI/131/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Nr XXI/130/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.

Nr XXI/129/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czyże do 2032 roku.

Nr XXI/128/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie funduszu sołeckiego.

Nr XXI/127/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

Nr XXI/126/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2021 roku.

Nr XXI/125/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

Nr XXI/124/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2021-2024.

Nr XXI/123/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

   

Uchwały 2020

 

Nr XX/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Nr XX/121/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Nr XX/120/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2021-2024.

Nr XX/119/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2021 rok.

Nr XX/118/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

   

Nr XIX/117/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Nr XIX/116/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie.

Nr XIX/115/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czyże.

Nr XIX/114/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

   

Nr XVIII/113/2020 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Hajnówka Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Hajnówka.

Nr XVIII/112/2020 z dnia 27 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/109/2020 Rady Gminy Czyże z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr XVIII/111/2020 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Nr XVIII/110/2020 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

   

Nr XVII/109/2020 z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr XVII/108/2020 z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Nr XVII/107/2020 z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

   

Nr XVI/106/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

Nr XVI/105/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2019 rok

Nr XVI/104/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Nr XVI/103/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czyże wotum zaufania

    

Nr XV/102/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Nr XV/101/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

 

Nr XIV/100/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Nr XIV/99/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2020 roku”

Nr XIV/98/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

Nr XIV/97/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

Nr XIV/96/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok

Nr XIV/95/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023

Nr XIV/94/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Nr XIV/93/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

    

Nr XIII/92/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Nr XIII/91/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czyże na lata 2020-2022

Nr XIII/90/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czyże na lata 2020 – 2025

Nr XIII/89/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Nr XIII/88/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Nr XIII/87/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże

Nr XIII/86/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże

 

Uchwały 2019

 

Nr XII/85/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Nr XII/84/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/74/2019 Rady Gminy Czyże z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr XII/83/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Nr XII/82/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Czyże.

Nr XII/81/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Hajnówka przez Gminę Czyże.

Nr XII/80/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Nr XII/79/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023

Nr XII/78/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2020 rok

Nr XII/77/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Nr XI/76/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Nr XI/75/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże.

Nr XI/74/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Nr XI/73/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Nr XI/72/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

   

Nr X/71/2019 z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr X/70/2019 z dnia 6 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

    
Nr IX/69/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”.
Nr IX/68/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czyże przez Gminę Narew.

Nr IX/67/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 
Nr VIII/66/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

 
Nr VII/65/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Narew przez Gminę Czyże.

Nr VII/64/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Narew Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Narew.

Nr VII/63/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże od dnia 1 września 2019 r.

Nr VII/62/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019 - 2022

Nr VII/61/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Nr VII/60/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Nr VII/59/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 

Nr VI/58/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

Nr VI/57/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Nr VI/56/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Nr VI/55/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2018 rok.

Nr VI/54/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Nr VI/53/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czyże wotum zaufania.

  

Nr IV/52/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach za 2018 rok.

Nr IV/51/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2019 roku”.

Nr IV/50/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Bielsk Podlaski Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Bielsk Podlaski.

Nr IV/49/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk Podlaski przez Gminę Czyże.

Nr IV/48/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Nr IV/47/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Zbucz.

Nr IV/46/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka.

Nr IV/45/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Szostakowo.

Nr IV/44/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Sapowo.

Nr IV/43/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rakowicze.

Nr IV/42/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Podrzeczany.

Nr IV/41/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Osówka.

Nr IV/40/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Morze.

Nr IV/39/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Łuszcze.

Nr IV/38/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Leniewo.

Nr IV/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lady.

Nr IV/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kuraszewo.

Nr IV/35/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kojły.

Nr IV/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klejniki II.

Nr IV/33/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klejniki I.

Nr IV/32/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień.

Nr IV/31/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hukowicze.

Nr IV/30/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyże.

Nr IV/29/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie funduszu sołeckiego.

Nr IV/28/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok.

Nr IV/27/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022.

Nr IV/26/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 

Nr III/25/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

Nr III/24/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/23/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/22/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Czyże „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2018-2021.

Nr III/20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże.

Nr III/19/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniająca w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

    

Uchwały 2018

    

Nr II/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Nr II/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych.

Nr II/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr II/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”.

Nr II/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Czyże.

Nr II/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Nr II/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2019 .

Nr II/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022.

Nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Nr I/8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska .

Nr I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych .

Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże.

Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże.

    

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2006-2010

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2002-2006

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2003-10-08

Data modyfikacji: 2024-04-02

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2003-10-08