Protokół Nr 13.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2016 roku

która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecni:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - Maria Konach – Skarbnik Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu szkół w Czyżach

      - mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Sergiusz Noskowicz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

    b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże,

    c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

    d) przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyże za 2015 rok.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Czyże.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 13. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 13.72.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Nr II-00322-23/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.05.2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czyże wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 13.73.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiła także Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki glosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 13.74.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Kolejny projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania droga powiatową przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 13.75.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

 

Ad. 5   

            Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyże za 2015 rok przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionej oceny nie wniesiono.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w załączeniu.

 

Ad.6

            Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami:

1. Przebudowano odcinek drogi powiatowej Podrzeczany-Leniewo – podbudowa na odcinku drogi o długości 1130 m.

2. Zakończyły się prace na drodze Klejniki-Sapowo-Miękisze polegające na wykonaniu podbudowy na odcinku o długości 1150 m.

3. W miejscowości Klejniki odnowiono znaki informacyjne kierunkowe przed wjazdem do miejscowości.

4. Przystanek autobusowy w miejscowości Klejniki został odnowiony i przeniesiony w inne miejsce.

5. Odnowiono przystanek autobusowy w miejscowości Zbucz.

6. Przystanek autobusowy w miejscowości Leniewo został wyremontowany w czynie społecznym przez sołtysa i Radę Sołecką.

7. Przygotowano projekt na przebudowę przepustów 3 szt. w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kuraszewo.

8. Złożyliśmy wnioski na przebudowę drogi Klejniki- Śliwowo i na przebudowę ulicy wiejskiej w Czyżach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tej chwili trwa uzupełnianie wniosków. Analizując obowiązujące kryteria oceny wniosków istnieje nikła nadzieja na otrzymanie dofinansowania.

9. Zakończono odbiór i demontaż azbestu w ilości 70 ton ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.

10. Wykonaliśmy prace przy Świetlicy Wiejskiej w Kojłach. Wystawiliśmy działki do sprzedaży, które bezpośrednio nie przylegają do drogi w miejscowości Kojły i Morze. Są chętni do zakupu.

11. Z uwagi na bezpieczeństwo i nadzór nad dziećmi uczęszczającymi do Zespołu Szkół w Czyżach został wprowadzony monitoring. Zainstalowano dziewięć kamer.

12. Przygotowano projekt wyjścia ewakuacyjnego do przedszkola. Koszt ponad 20 tys. zł. Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków i czekamy na pozwolenie na budowę.

13. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Związku Województwa Podlaskiego OSP RP. W spotkaniu uczestniczył komendant powiatowy i wojewódzki straży pożarnej.

14. Gminna Spółka Wodna ma nowe pomieszczenie, będzie funkcjonować w pomieszczeniu, gdzie mieścił się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.

15. W dniu 29.05.2016r. uczestniczyłem w uroczystości związanej z wyświęceniem cerkwi w Zbuczu upamiętniającej Św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

 

Ad. 7

            Informację z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Anna Stankowska.

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – mgr Jerzy Jakimiuk.

3. Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach – mgr Mirosław Pietkiewicz.

Sprawozdania w załączeniu.

 

Ad. 8

            Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Czyże przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Sergiusz Noskowicz. Uwag nie zgłoszono.

Informacja w załączeniu.

 

Ad. 9

            Odpowiedzi na interpelacje nie udzielono ponieważ nie zgłoszono interpelacji.

 

Ad. 10

            W wolnych wnioskach głos zabrał radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, który przedstawił wniosek klubu radnych PSL o odwołanie Mirosława Romaniuka z funkcji Starosty Powiatu.

 

Ad.11   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 13. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1230.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz 

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-07-07