Protokół Nr 14.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2016 roku

która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 15.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

2.     Goście zaproszeni - obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

     3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych,

    b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.

5. Odpowiedzi na interpelacje.

6. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

7. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 14. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

            Zmian do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

           

Zgłoszone interpelacje:

1. Radny wsi Czyże- Bazyli Gawryluk:

– obcięcie zwisających nad jezdnią konarów drzew nie przeznaczonych do wycinki na drodze Zbucz- Czyże – Klejniki,

- odmulenie przydrożnego rowu na drodze od miejscowości Czyże do cmentarza w kierunku wsi Leniewo.

2. Radna wsi Kojły – Irena Frankowska – zdjęcie zawyżonych poboczy na drodze Kojły- Nowoberezowo wraz z odmuleniem rowów przydrożnych na wysokości obustronnych zjazdów w kierunku kolonijnych posesji nr 105 i 106.

3. Radna wsi Kuraszewo – Wiera Jednoczko- usunięcie gałęzi drzew i krzewów w obrębie drogi Kuraszewo – Kojły w szczególności na zakrętach.

4. Radna wsi Osówka – Jolanta Jakoniuk – modernizacja ulicy wiejskiej wsi Szostakowo.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Sekretarz Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 14.76.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 14.77.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 czerwca  2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Wójt Gminy informując, iż zgłoszone interpelacje zostaną przesłane do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce zgodnie z kompetencją.

 

Ad. 6

            W wolnych wnioskach głos zabrał radny Powiatu Hajnowskiego - Piotr Filimoniuk, informując zebranych o wykonanych remontach na drogach powiatowych oraz planowanych inwestycjach drogowych na terenie gminy Czyże.

 

Ad.7    

            Po wyczerpaniu porządku obrad 14. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1050.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz    

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-02-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-07-07