Protokół Nr 15.16

Protokół Nr 15.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 9 września 2016 roku

która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy:

1) obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

2) nieobecni:

- Siemieniuk Jerzy

 

2.     Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

- Jan Adamczuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Jan Dynkowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce

- Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski

     3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

c) intencji Rady Gminy Czyże przystąpienia do realizacji inwestycji drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 15. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości zaproszonych, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

            Zmian do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelacji radni nie zgłosili.

 

Ad. 4

Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą realizacji budżetu gminy w I półroczu 2016 roku.

Następnie Wójt omówił w skrócie wykonanie budżetu gminy za I półrocze bieżącego roku.

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono i przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

Ad. 5a)

            Przechodząc do kolejnego punktu obrad głosu udzielono Wójtowi, celem zapoznania zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Będąc przy głosie Wójt podziękował za godne reprezentowanie gminy dotychczasowej przedstawicielce – Sekretarz Gminy.

Podziękowania złożył również Starosta Hajnowski, który pełni rolę Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 15.78.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 9 września 2016r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5b)

            Następnie głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 15.79.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5c)

            Kolejny projekt uchwały przedstawił Wójt. Projekt dotyczył intencji Rady Gminy Czyże przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 15.80.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 9 września 2016 r. w sprawie intencji Rady Gminy Czyże przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad głosu udzielono Wójtowi, który poinformował o działalności między sesjami:

1)       Dokonano podziału nieruchomości gminnych w miejscowościach Morze i Kojły. Za zgodą rad sołeckich dokonano sprzedaży tych nieruchomości. We wsi Morze w drodze pierwokupu, natomiast w Kojłach w drodze przetargowej.

2)       Wójt brał udział w:

- posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego - tematem posiedzenia była sytuacja związana z ASF

- obchodach święta Policji – po raz pierwszy odbyło się z przemarszem na placu przed Urzędem Miasta w Hajnówce,

- obchodach święta Straży Pożarnej.

3)       Zainicjowaliśmy Projekt pn. „English Teaching” dedykowany uczniom w wieku 10-13 lat. Gmina Czyże jest jedyną z gmin województwa podlaskiego, która bierze udział w tym projekcie.

4)       Zakończyliśmy utylizację azbestu (ponad 70 ton) – czekamy na I transzę pieniędzy.

5)       Dobiega końca przygotowanie dokumentacji technicznej na obiekty świetlicowe w miejscowościach Morze i Hukowicze.

6)       W czynie społecznym w Kuraszewie posadzono drzewka przy świetlicy, a w Kojłach wykonano zadaszenie przy świetlicy.

7)       Drogownictwo:

- nowi właściciele wytyczają swoje nieruchomości, których granice sięgają pasa jezdni – dotyczy to miejscowości Szostakowo;

- zakończono odmulanie dróg gminnych w większości miescowości;

- wyremontowano 3 przepusty w Zbuczu i jeden w Hukowiczach;

- sukcesywnie ustawiane są znaki drogowe do zabudowy kolonijnej;

- ustawiamy znaki ostrzegawcze na drogach gminnych;

- powstała droga asfaltowa na granicy z gminą Bielsk Podlaski relacji Rakowicze-Krzywa, ruch jest całkiem spory;

- sukcesywnie odkrzaczane są wszystkie drogi, również powiatowe;

- wykonaliśmy dokumentację na IV etap modernizacji ulicy w Czyżach.

 

Ad. 7

            Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyli kolejno kierownicy jednostek organizacyjnych:

1)    Pani Anna Stankowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2)    Pan Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

3)    Pan Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół.

Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 8

Nie zachodziła konieczność udzielania odpowiedzi w związku z brakiem interpelacji.

 

Ad. 9

            Na wstępie wolnych wniosków głosu udzielono Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Hajnówce – Panu Janowi Dynkowskiemu, który zapoznał zebranych z programem bioasekuracji mającym na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

            Następnie głos zabrał Starosta Hajnowski – Pan Mirosław Romaniuk dziękując za zaproszenie na sesję oraz dziękując za współpracę radnym gminy, Wójtowi oraz radnemu z Zarządu, który naciskał aby inwestować w gminie Czyże. Starosta podziękował również Wójtowi za przygotowanie wniosku na remont ulicy w Czyżach. Będąc przy głosie Starosta omówił inwestycje prowadzone na terenie gminy Czyże oraz poza gminą Czyże.

Korzystając z danego głosu Starosta poinformował o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, który jako jedyny szpital powiatowy w województwie ma wszystkie poradnie specjalistyczne i jako jedyny w województwie ma Oddział Dziennego Pobytu Osób Starszych.

Kolejno Starosta nawiązał do placówek oświatowych zwracając się z prośbą o kierowanie uczniów z terenu gminy Czyże do szkół średnich w Hajnówce.

            Kończąc wypowiedź Starosta zasygnalizował udział Powiatu Hajnowskiego w projekcie OZE dofinansowanym z Niemiec. Celem projektu jest opracowanie Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego. Ideą projektu jest bycie powiatem samowystarczalnym energetycznie.

Kontynuując wolne wnioski głosu udzielono Janowi Adamczuk - radnemu powiatowemu, który potwierdził, że dotychczas zabiegał o inwestycje na terenie gminy Czyże i obiecał, że w dalszym ciągu będzie zabiegał.

Następnie głosu udzielono Piotrowi Filimoniuk - radnemu powiatowemu, który oznajmił, że słyszymy same superlatywy o inwestycjach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce, rzeczywistość jest jednak inna. Zarząd nie realizuje wniosków dotyczących remontów dróg powiatowych, np. wniosek w sprawie drogi w Kuraszewie, czy drogi Leniewo-Podrzeczany.

W tym miejscu Przewodnicząca Rady zabrała głos zwracając uwagę radnemu, że przedstawione sprawy radny powinien zgłaszać na sesji Rady Powiatu Hajnowskiego, a nie na sesji Rady Gminy.

Głos zabrał Starosta oznajmiając, iż z obecnym zarządem współpraca układa się bardzo dobrze, zaplanowane remonty dróg będą realizowane, np. przepusty w Kuraszewie, droga Kuraszewo – Nowokornin, odkrzaczanie drogi Kuraszewo - Tyniewicze. Natomiast problemem jest wycinka drzew przy drogach powiatowych, z uwagi na brak chętnych.

 

Ad.7    

            Po wyczerpaniu porządku obrad 15. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1300.

 

Protokołowała:

Zenaida Gierasimiuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-10-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-10-27