Protokół Nr 16.16

Protokół Nr 16.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 28 października 2016 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

- Siemieniuk Jerzy

Nieobecny:

- Bazyluk Dariusz

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

      - Romuald Wołkowycki – Powiatowy Inspektor Budowlany

     3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

    b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

    c) opłaty targowej,

    d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

        wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czyże.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 16. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne,  ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy proponując dodanie dwóch punktów:

- „4e) przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania droga powiatową”,

- „7. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2015 rok”.

Zaproponowane zmiany przyjęto w głosowaniu jawnym.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

  b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  c) opłaty targowej,

  d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w

      wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czyże,

   e) przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

 5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

 6.Odpowiedzi na interpelacje.

 7. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2015 rok.

 8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

           

Zgłoszone interpelacje:

1. Radny wsi Czyże - Bazyli Gawryluk – przeniesienie gniazda bociana ze słupa energetycznego na wysokości posesji sklepu GS na inny słup.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Wójtowi Gminy,  który przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 16.81.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2016r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.  

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie  Uchwałę Nr 16.82.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października  2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały dotyczący uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 16.83.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Kolejny projekt uchwały dotyczący przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czyże przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę nr 16.84.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4e)

            Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową przedstawił Wójt Gminy.

            Poinformował jednocześnie, że na tej drodze powiatowej mamy do przebudowy trzy przepusty w Kuraszewie.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 16.85.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5)

            Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 przedstawił Wójt Gminy. Przedstawił również wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół w Czyżach w roku szkolnym 2015/2016.

Informacje w załączeniu.

 

Ad. 6

            Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Wójt Gminy informując, iż interpelacja zostanie przesłana do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski. zgodnie z kompetencją.

 

Ad. 7

            Informacje o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych za 2015 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy i Sekretarz Gminy.

Informacje w załączeniu.

 

Ad. 8

            W wolnych wnioskach głos zabrał Powiatowy Inspektor Budowlany – Romuald Wołkowycki informując o zmianach w prawie budowlanym. Poinformował zebranych o konsekwencjach samowoli budowlanej.

            Następnie głos zabrał radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, który poinformował o złożonych interpelacjach na sesji rady powiatu oraz podziękował Wójtowi za zdjęcie pobocza w Klejnikach oraz za przepusty, które będą przebudowywane  w Kuraszewie.

           

 

Ad.7    

            Po wyczerpaniu porządku obrad 16. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1120.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-11-18

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-11-18