Protokół Nr 17.16

Protokół Nr 17.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2016 roku

która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 15

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

- Siemieniuk Jerzy

- Bazyluk Dariusz

2.     Goście zaproszeni- obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk - Dyrektor GOK

- Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021,

b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

            Otwarcia 17. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczą wszyscy radni. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad wniosła Sekretarz Gminy:

Po punkcie drugim dodać punkt:

3. Wręczenie podziękowań honorowym dawcom krwi.

 

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Wręczenie podziękowań honorowym dawcom krwi.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021,

b) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

           Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy wręczyli upominki dla honorowych dawców krwi z terenu Gminy Czyże. Uhonorowani zostali:

- Diemianiuk Piotr – Podrzeczany

- Nesteruk Paweł – Kuraszewo

- Pietruczuk Jerzy – Kuraszewo

- Białowieżec Janusz – Czyże

- Pawluczuk Daniel – Lady

- Szpilko Marek – Kojły

 

Ad. 4

            Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 5a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Sekretarz Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 17.86.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5b)

            Następny projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Projekt dotyczył zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od
głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 17.87.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5c)

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 17.88.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5d)

            Przechodząc do realizacji kolejnego punktu głosu udzielono Panu Bazylemu Gawryluk w celu przedstawienia opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej skargi na działalność Wójta Gminy.

Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy zapoznając zebranych z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 17.89.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

            Kontynuując obrady głosu udzielono Wójtowi Gminy, który poinformował o działalności między sesjami:

1) rozpatrzono wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce na przebudowę ulicy wiejskiej w Czyżach. Po ocenie formalnej wniosek jest na 17 miejscu. Ostateczna lista rankingowa będzie znana w miesiącu grudniu br. Inwestycja ma być realizowana w roku 2017 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

2) trwa w dalszym ciągu odkrzaczanie dróg. Natomiast przy drogach powiatowych są wycinane topole zagrażające bezpieczeństwu.

3. systematycznie remontowane są tablice ogłoszeniowe - najbardziej zniszczone we wsi (Hukowicze, Osówka, Kamień).

4) trwa podział i wytyczenie drogi na kolonii Buryckie we wsi Klejniki. Usługę zlecono geodecie - Panu Bazylemu Ławrynowicz.

5) dobiegły końca prace inwentaryzacyjne azbestu na terenie naszej gminy, skorzystano ze środków Ministerstwa Rozwoju. W bieżącym roku dokonano utylizacji 70 ton azbestu.

6) sukcesywnie ustawiane są oznakowania dojazdów na kolonie (Kuraszewo kol. Bujakowszczyzna), w drugim półroczu Podrzeczany i kol. Klejniki. Oznakowanie dojazdów na kolonie planuje się zakończyć w I półroczu 2017 roku.

7) Wójt podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazowniczą.

8). wykonana została dokumentacja na rozbudowę i przebudowę dwóch obiektów świetlicowych:

- w Morzu

- w Hukowiczach (po zlewni mleka).

Jest nadzieja na dofinansowanie.

9) do końca bieżącego roku planowane jest wydanie albumu poświęconego miejscowościom Lady, Leniewo i Podrzeczany. Pierwszy album dotyczył miejscowości Kuraszewo, natomiast trzeci ma być poświęcony miejscowości Klejniki.

10) w okresie między sesjami Wójt uczestniczył w:

- spotkaniu z Prezydentem RP w Hajnówce - wręczając album z naszej gminy.

- wyjeździe studyjnym do Niemiec w region Bawarii,

- Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Hajnówce,

- posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania.

 

Ad. 7

            Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyli kolejno kierownicy jednostek organizacyjnych:

1. Pan Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

2. Pan Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół

3. Pani Alina Iwaniuk – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

            Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 8

            Nie zachodzi konieczność udzielania odpowiedzi w związku z brakiem interpelacji.

 

Ad. 9

            Na wstępie wolnych wniosków głos zabrał Pan Leon Topolewski z prośbą o dokończenie wjazdu przy Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach poprzez ułożenie kilku metrów kostki.

Następnie głos zabrał radny Powiatu Hajnowskiego – Pan Piotr Filimoniuk z informacją, iż odbyły się obrady komisji budżetu i w planie na rok 2017 wpisano środki na ulicę wiejską w Czyżach oraz na trzy przepusty w Kuraszewie.

            Kolejno poinformował, że ze względów bezpieczeństwa trwa wycinka topoli ze strony Zbucza i Morza. Następnie będzie prowadzona wycinka topoli na drodze Klejniki - Gorodczyno. Prace będą wykonywane w okresie zimy.

            Kończąc wolne wnioski Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie spotkań edukacyjno-szkoleniowych z cyklu „Zielona Polska”.

Chętnych do udziału w spotkaniu edukacyjno-szkoleniowym nie było.

 

Ad.7    

            Po wyczerpaniu porządku obrad 17. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1145.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-12-14