Protokół Nr 18.2016

Protokół Nr 18.2016

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 29 grudnia 2016 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady –  15

Obecnych – 15

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Jerzy Jakimiuk - Dyrektor GOK

- Wiktor Nowik – Dzielnicowy w Gminie Czyże

- Piotr Filimoniuk – Radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Jan Adamczuk - Radny Rady Powiatu Hajnowskiego

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w budżecie gminy na rok 2016,

     b) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017- 2020,

     c) uchwalenie budżetu gminy na rok 2017,

     d) uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.

6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 Ad. 1

Otwarcia 18. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczą w niej wszyscy radni. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad zgłosiła Pani Sekretarz Gminy Zenaida Gierasimiuk wnioskując o dodanie do punktu 4 podpunktu:

e) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

 Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w budżecie gminy na rok 2016,

     b) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017- 2020,

     c) uchwalenie budżetu gminy na rok 2017,

     d) uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

     e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

5. Zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2017 rok.

6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację zgłosiła radna Pani Jolanta Jakoniuk, zwracając się do obecnych na sesji radnych powiatowych o zwrócenie uwagi na prawidłowe posypywanie dróg powiatowych w okresie zimowym – drogi są bardzo śliskie.

 

Ad. 4a

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Skarbnik Gminy Maria Konach, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 432 779,81 zł, w tym: 

1)  dochody bieżące – 7 185 115,11zł 

2) dochody majątkowe –247 664,70 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 432 779,81 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 7 003 689,81  zł 

2) wydatki majątkowe – 429 090,00 zł. 

Uwag do projektu nie wniesiono i poddano pod głosowanie.

 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 18.90.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2016  r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020 oraz Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Pani Skarbnik Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 18.91.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c

            Z kolejnym projektem uchwały zapoznała również Pani Skarbnik Gminy, projekt dotyczył uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 18.92.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2017.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4d

            Następnie głosu udzielono Pani Sekretarz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 18.93.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4e

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże przedstawił Wójt Gminy, a także zapoznał zebranych z otrzymaną ofertą firmy „Emitel” na 10-letnie wydzierżawienie działki położonej w obrębie wsi Czyże „na srebrnej górce”, która zobowiązuje się opłacać czynsz w wysokości 800,- zł. miesięcznie.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła większością głosów Uchwałę Nr 18.94.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Plany pracy komisji na 2017 rok przedstawili kolejno:

1. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Anna Romaniuk.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Bazyli Gawryluk.

3, Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych – Wiera Jednoczko.

Za przyjęciem planów pracy radni głosowali jednogłośnie.

Plany pracy komisji w załączeniu.

 

Ad. 6

Plan pracy Rady Gminy na 2017 rok przedstawiła Przewodnicząca –  Pani Krystyna Gawryluk.

Za przyjęciem planu pracy głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Plan pracy Rady w załączeniu.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na interpelację udzielił obecny na sesji radny powiatu hajnowskiego – Pan Piotr Filimoniuk, informując, że drogi powiatowe są posypywane od godz. 4 rano. Jednocześnie dodał, że w Gminie Czyże drogi są lepiej utrzymane niż w gminach sąsiednich.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach głosu udzielono Dzielnicowemu Gminy Czyże – Panu Wiktorowi Nowik, który poinformował o terminach dyżurów (w każdy czwartek od godz. 1000 do godz.1200) podając nr telefonu: 606 407 875.

Następnie głos zabrał radny Powiatu Hajnowskiego – Pan Jan Adamczuk, który omówił tematy jakimi zajmowała się Rada Powiatu Hajnowskiego w upływającym roku. Kończąc wypowiedź radny przekazał w imieniu własnym oraz Starosty Hajnowskiego życzenia noworoczne i świąteczne.

Na zakończenie wolnych wniosków Pani Przewodnicząca złożyła życzenia owocnej współpracy w nadchodzącym roku wszystkim obecnym na sesji oraz prosiła o przekazanie życzeń również radnym powiatu hajnowskiego.

 

Ad.9

Po wyczerpaniu porządku obrad 18. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1120.

 

Protokołowała:

 

Alina Topolewska - Tomaszuk                                                              

Przewodniczyła:

 

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-01-20

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-20