Protokół Nr 24.2017

Protokół Nr 24.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 15

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK w Czyżach

- Mikołaj Janowski – Radny Województwa Podlaskiego

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

   

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

     b) przyjęcia zadań od Powiatu Hajnowskiego

     c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 24. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczą w nich wszyscy radni. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą usunięcia krzaków, traw i gałęzi drzew w pasie drogi powiatowej Kuraszewo – Podwieżanka - Trywieża, zgłosił rady Pan Piotr Janczuk. Wyjazd z dróg gminnych na drogę powiatową jest utrudniony z uwagi na słabą widoczność.

            Kolejną interpelację dotyczącą oczyszczenia przepustu poprzecznego na drodze powiatowej Kojły - Nowoberezowo wniosła radna Pani Irena Frankowska. Przepust o dużej średnicy jest w całości zamulony, co przyczynia się do braku odpływu wody, a tym samym do powtarzającego się zalewania zabudowań na pobliskiej posesji.

            Następną interpelację dotyczącą oznakowania ostrego zakrętu słupkami odblaskowymi drogi powiatowej w Leniewie, zgłosił radny Pan Jerzy Siemieniuk.

            Interpelację dotyczącą usunięcia krzaków, traw i gałęzi na krzyżówce w Zbuczu z drogą wojewódzką Bielsk Podlaski - Hajnówka oraz wykoszenia poboczy przy chodniku drogi wojewódzkiej, zgłosił radny Pan Konstanty Wawreszuk.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Skarbnik Maria Konach, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Poinformowała ona o zwiększeniu planu dochodów  i wydatków o 3 600 zł  oraz dokonaniu zmian w ich planie oraz o zmianach w „Zadaniach i zakupach inwestycyjnych na 2017 rok”. Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2017 rok” Zmieniono „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych na 2017 rok”. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 

1. Dochody budżetowe ogółem 7 400 018,22 zł w tym: 

1) dochody bieżące – 7 263 266,22 zł 

            2) dochody majątkowe – 136 752,00 zł.

 2. Wydatki budżetowe ogółem 7 309 235,22 zł, w tym: 

            1)  wydatki bieżące – 6 992 666,22 zł 

            2)  wydatki majątkowe – 316 569,00 zł. 

 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej          zaciągniętych kredytów bankowych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 24.117.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Hajnowskiego przedstawiła Pani Sekretarz Zenaida Gierasimiuk. Dotyczy ona opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1601B – ulica w miejscowości Klejniki oraz opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670B - w miejscowości Morze.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 24.118.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Hajnowskiego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Z następnym projektem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zapoznała Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 24.119.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawił Wójt Gminy. Uchwałą Rady Gminy Nr 18.92.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zatwierdzono budżet na 2017 rok:

Dochody ogółem – 6 914 792,00 zł

Wydatki ogółem – 6 988 970,00 zł

Deficyt w wysokości 74 178,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Wójt przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, o złożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku. Opinia została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej.

W I półroczu 2017 roku dochody ogółem wykonano w 56,94 %, na plan 7 386 197,87 zł wpłynęło 4 205 510,84 zł z tego:

            Dochody bieżące- na plan 7 249 445,87 zł wpłynęło 4 199 489,84 tj. 57,93%,

            Dochody majątkowe- na plan 136 752,00 zł wpłynęło 6 021,00 zł tj. 4,40% w tym w drodze porozumienia JST na plan 25 000 zł., wykonanie 0 zł.

Za pierwsze półrocze 2017 roku wydatki wykonano w 51,91% tj. na plan 7 295 414,87 zł wydatkowano 3 787 231,24 zł

Wydatki bieżące – na plan 6 973 845,87 wydatkowano 3 716 966,24 zł tj. 53,30%

Wydatki majątkowe – na plan 321 659,00 zł wydatkowano 70 265,00 zł tj. 21,85%

 Szczegółowa informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

            Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt, informując, iż skieruje je do odpowiednich władz w tym zakresie, między innymi do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Mikołaj Janowski informując o zmianie zajmowanego przez niego stanowiska, obecnie pełni on funkcję mistrza konserwatora, w Wodociągach Podlaskich przy Oddziale w Bielsku Podlaskim i obejmuje rejon Gminy Czyże.

Pan Janowski przypomniał również o podjętej uchwale przez Radę Gminy Czyże około 4 lata temu w sprawie remontu linii kolejowej Bielsk Podlaski – Hajnówka. Do końca 2018 roku mają być wyremontowane tory na tym odcinku drogi. Powstaną 4 przystanki PKP na tej trasie: Orlanka, Morze, Stare Berezowo, Chytra.

Pan Janowski przekazał też informację dotyczącą drogi wojewódzkiej. Marszałek Województwa Podlaskiego otrzymał dodatkowe środki na budowę drogi Nowosady - Zabłudów 44 mln złotych, kwota budowy całego odcinka wyniesie 236 mln zł. Pierwszy odcinek remontu drogi Zabłudów - Żywkowo rozpocznie się już we wrześniu tego roku, natomiast kolejny odcinek Żywkowo - Nowosady już w październiku również tego roku.

Pani Radna Jolanta Jakoniuk zwróciła się z zapytaniem czy będzie wybudowana obwodówka drogi w Narwi. Pan Janowski tłumaczył, iż ta inwestycja została skutecznie zablokowana, gdyż w tym miejscu odkryty został obszar chronionego cietrzewia, w związku z tym ta inwestycja nie dojdzie do skutku, ponieważ jest to obszar szczególnie chronionych.

Będąc w wolnych wnioskach Wójt poinformował o zmianie sposobu segregacji odpadów komunalnych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wynika ona z poziomu recyklingu, oraz zmian ustawowych, jak również z niefrasobliwości tych, którzy nie stosują się do zasad segregacji śmieci wrzucając do pojemnika wszystko, co popadnie. W rezultacie poziom recyklingu jest niezadowalający. Obowiązkiem Gminy jest spełniać poziomy recyklingu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Za nieosiąganie wymaganych poziomów odzysku odpadów i recyklingu możemy ponieść karę finansową - tłumaczył Wójt. Z okolicznych sołectw znikną kontenery, które będą wystawione do sprzedaży, jeśli ktoś będzie chciał nabyć taki pojemnik można będzie go zakupić. Od 1 styczna 2018 roku odbierane będą tylko posegregowane odpady w odpowiednich workach. W ten sposób dotrzemy do każdego mieszkańca. Oznacza to jednak wzrost ceny za odbiór śmieci. Wójt prosi sołtysów o rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców gminy.

            Kolejno głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Jerzy Jakimiuk, który pochwalił się zdobytym pucharem w pierwszym meczu towarzyskim, który odbył się z inicjatywy Radnego Pana Jana Surela na boisku sportowym w Morzu. W meczu wzięły udział dwie drużyny z Orli i Czyż w ramach II Festynu „Na meży”, który odbył się 29 lipca 2017 roku. Owe przedsięwzięcie kulturalne - to wspólna inicjatywa dwóch gmin – Gminy Orla i Gminy Czyże, której celem jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz prezentacja dorobku zespołów amatorskiego ruchu artystycznego funkcjonujących przy Gminnych Ośrodkach Kultury w Orli i Czyżach.

            Kontynuując Pan Dyrektor Jakimiuk poinformował też, iż ze względów finansowych w tym roku nie odbędzie się festyn archeologiczny w Zbuczu. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził chęć współfinansowania tego przedsięwzięcia w następnym roku.

 

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad 24. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1205.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-27