Protokół Nr 25.2017

Protokół Nr 25.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 29 września 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 14

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecna:

- Frankowska Irena

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK w Czyżach w/z Joanna Białowieżec

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS w Czyżach

- Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

   

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia,

     b) zmian Statutu Gminy Czyże,

     c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

     d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże,

     e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych       odpadów.

5. Przygotowanie Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 25. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich w 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Ad. 2

Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą wycięcia gałęzi drzew, które dotykają przewodów linii wysokiego napięcia w miejscowości Kuraszewo zgłosiła radna Pani Wiera Jednoczko.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Skarbnik Maria Konach, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 25.120.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia,

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Czyże przedstawiła Pani Sekretarz Zenaida Gierasimiuk.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 25.121.2017 z dnia 29 września 2017 r.w sprawie zmian Statutu Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 c)

            Z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości również zapoznała Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 25.122.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 d)

            Będąc przy głosie Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże oraz pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce dotyczącą projektu regulaminu.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnieUchwałę Nr 25.123.2017 z dnia 29 września 2017 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4 e)

            Z kolejnym projektem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zapoznała również Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 25.124.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Informacje o przygotowaniu Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego 2017/2018 przedstawił Dyrektor Szkoły - Pan Mirosław Pietkiewicz.

Informacja w załączeniu.

 

Ad. 6

            Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad głosu udzielono Wójtowi, który poinformował o działalności między sesjami:

1)    zakończyła się przebudowa odcinka drogi Podrzeczany – Leniewo finansowana ze środków powiatowych, gmina nie dokładała w bieżącym roku do tej inwestycji;

2)    w tym samym czasie został przebudowany fragment 123m ulicy wiejskiej w Leniewie, o który od wielu lat prosili mieszkańcy wsi, jednocześnie Wójt zakomunikował, iż koszty budowy dróg znacząco wzrosły w stosunku do roku ubiegłego;

3)    kontynuowane było również znakowanie naszej gminy, pojawiły się kolejne drogowskazy, między innymi został ustawiony znak do zabytkowej cerkwi w Kuraszewie;

4)    przeprowadzono odkrzaczenie drogi powiatowej Kojły – Kuraszewo, Leniewo – Czyże oraz Czyże – Zbucz, które wykonaliśmy we własnym zakresie;

5)    zakończyła się przebudowa trzech przepustów poprzecznych na drodze powiatowej w miejscowości Kuraszewo;

6)    został złożony wniosek aplikacyjny na przebudowę drogi Śliwowo - Lady w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

7)    w porozumieniu z gminą Orla została podjęta decyzja o wytyczeniu drogi dojazdowej do pól na pograniczu gmin Orla i Czyże;

8)    odtworzone zostało 500 m drogi dojazdowej do pól na „Grabniaku” w obrębie Rakowicz;

9)    zakończyła się inwestycja przebudowy placu szkolnego za ponad 60 tys. zł, co w znaczy sposób poprawiło wizerunek i atrakcyjność szkoły;

10)  Wójt poinformował też, że podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Czyże, który może być pomocny w pozyskiwaniu środków unijnych;

11)  zostało wykonane zadaszenie przy świetlicy wiejskiej w Kuraszewie;

12)  Wójt poinformował o zmianie od 1 stycznia 2018 roku systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, znikną pojemniki ustawione w poszczególnych miejscowościach, a mieszkańcy otrzymają worki na wszystkie frakcje niezbędne do segregacji śmieci, niewykluczona jest podwyżka opłaty za odbiór odpadów;

13)              Wójt uczestniczył w posiedzeniu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”; zgromadzeniu ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Hajnówka, aktywnie działa również na forum strażackim biorąc udział w turniejach, które odbywały się na terenie powiatu hajnowskiego, po raz pierwszy w historii drużyna ochotników strażaków z OSP w Czyżach zajęła 3 miejsce w zawodach powiatowych.

 

Ad. 7

            Sprawozdanie z działalności między sesjami złożyli również kierownicy jednostek organizacyjnych:

1. Pani Anna Stankowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Pani Joanna Białowieżec w zastępstwie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Pan Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Szkoły.

Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 8

            Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Wójt Gminy informując, iż zostanie ona zgłoszona do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski zgodnie z kompetencją.

 

Ad. 9

W wolnych wnioskach głos zabrał radny powiatowy Pan Piotr Filimoniuk, który przekazał informację, iż odbył się przetarg na wycinkę drzew przy drogach Czyże – Leniewo, Leniewo - Klejniki, Klejniki- Treszczotki, Klejniki – Gorodczyno, Klejniki – Hukowicze oraz na pojedyncze drzewa w Kojłach i Kuraszewie. Prace przy wycince drzew rozpoczną się jeszcze we wrześniu.

Pan radny w imieniu rolników, hodowców drobiu i krów z pobliskich terenów prosi wójta o zaplanowanie środków w budżecie na następny rok w celu zakupu agregatu prądotwórczego do hydroforni wodociągowej w Klejnikach. Brak wody w czasie awarii prądu jest bardzo dużym utrudnieniem w gospodarstwach.

Wójt nie potrafi odpowiedzieć w tym momencie, czy w budżecie gminy znajdą się środki na ten cel.

 

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad 25. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1135.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-10-26