Protokół Nr 26.2017

Protokół Nr 26.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 26 października 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 14

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

nieobecny:

- Bazyluk Dariusz

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK w Czyżach

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS w Czyżach

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

b)    ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże,         

c)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.,

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

6. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2016 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Otwarcia 26. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1010 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich w 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmiany do porządku obrad zgłosiła Pani Sekretarz Gminy Zenaida Gierasimiuk wnioskując o dodanie do punktu 4 podpunktu:

d)    zmiany uchwały Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

Porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

b) ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże,

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

d) zmiany uchwały Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

6. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2016 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. 2

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą ustawienia słupków U-1a prowadzących z elementami odblaskowymi na drodze Rakowicze - Czyże, zgłosiła radna Pani Iwona Ignatiuk.

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Sekretarz Zenaida Gierasimiuk, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 26.125.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4b)

            Kolejno głos zabrał Wójt zapoznając zebranych z projektem uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże. Jednocześnie Wójt poinformował, iż podjął ważną decyzję skierowaną do młodzieży szkolnej klas IV-VIII. Dzięki temu młodzież powinna być bardziej zmotywowana do większego wysiłku w poszerzaniu swojej wiedzy i podwyższaniu średniej ocen z nauczania, uczestnicząc w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach w obszarze sportowym, artystycznym i innych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 26.126.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 c)

            Z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok zapoznała Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 26.127.2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 d)

            Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże przedstawiła Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 26.128.2017 z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

            Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przedstawił Wójt Gminy. Będąc przy głosie poinformował również o wynikach sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych w Zespole Szkół w Czyżach.

Informacje w załączeniu.

Ad. 6

            Analizę oświadczeń majątkowych dokonaną przez Wójta Gminy przedstawiła Pani Sekretarz. Natomiast analizę dokonaną przez Wojewodę Podlaskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawiła Pani Przewodnicząca.

Szczegółowe informacje o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2016 r. stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Wójt informując, iż zostanie ona skierowana do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce zgodnie z kompetencją.

Ad. 8

W wolnych wnioskach głos zabrał Wójt informując, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta, która jest podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2018 roku. Z komunikatu GUS wynika, że średnia cena 1 kwintala żyta wyniosła 52,49 zł.

Jak to się przekłada na stawki podatku? Zgodnie z prawem stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jest to pieniężna równowartość 2,5 kwintala żyta za 1 ha przeliczeniowy, czyli w 2018 roku stawka podatku rolnego będzie wynosić 131,23 złotych za 1 ha przeliczeniowy. Stawka obowiązująca w 2017 wynosiła 131,10 złotych, czyli o 13 groszy mniej niż w 2018 r.

W związku z powyższym Wójt proponuje niepodejmowanie uchwały obniżającej cenę 1 q żyta do celów podatkowych na 2018 rok.

Uwag do propozycji Wójta nie zgłoszono.

W dalszej części wypowiedzi Wójt przekazał informację o przygotowywanym budżecie gminy na rok następny. Wydatki budżetowe wzrastają, a dochody wciąż maleją, w związku z tym Wójt prosi o obiektywną ocenę przygotowywanego projektu budżetu, który już wkrótce przedstawi. Niestety to nie będzie budżet na miarę moich ambicji – tłumaczy Wójt. Oczekiwania są olbrzymie i nie będzie możliwości zrealizowania ich wszystkich. W większości będziemy skupiali się na drogownictwie, jest wiele dróg, które wymagają modernizacji. Zarząd Powiatu odmówił pomocy w tej sprawie. Nie złożył wniosku o przyznanie środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi w Czyżach - informuje Wójt.

Kontynuując Wójt poinformował, iż jesteśmy w trakcie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie ukierunkowany szczególnie na osoby starsze, których w naszej gminie jest coraz więcej. W ramach programu planowane jest utworzenie między innymi „Domu pobytu dziennego”, który zostanie zlokalizowany w świetlicy wiejskiej w Szostakowie. Spełnia ona niezbędne wymagania, jednak jeśli mieszkańcy tej wsi będą przeciwni tej inwestycji będziemy musieli znaleźć inną lokalizację, być może przeniesiemy ją do miejscowości Kamień.

Kończąc wolne wnioski głos zabrał Pan Jerzy Jakimiuk Dyrektor GOK, który zaprosił wszystkich zebranych na II część Jesiennych Spotkań z Folklorem, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Klejnikach w dniu 29 października 2017r. początek o godz. 1500 Przedsięwzięcie kulturalne zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad 26. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1125.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska-Tomaszuk

Przewodniczyła:

 Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-12-04

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-04