Protokół Nr 27.17

Protokół Nr 27.2017

z sesji Rady Gminy Czyże

z dnia 30 listopada 2017 roku

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15

Obecnych – 15

 

I. W sesji udział wzięli:

1. Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Siemieniuk Jerzy

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

 

2. Goście zaproszeni - obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyżach

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS w Czyżach

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

- Mikołaj Jakoniuk- mieszkaniec wsi Kuraszewo, honorowy dawca krwi

- Sacharczuk Nina – pracownik PZDR w Hajnówce

- ppłk Marek Figzał - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

- Krystyna Nikołajuk- nauczyciel Szkoły Podstawowej

- Mariola Sawczyńska - nauczyciel Szkoły Podstawowej

- Piotr Multar – przedstawiciel firmy WGS84 z Milanówka

- Jarosław Jakubowski - przedstawiciel firmy WGS84 z Milanówka

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

   

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w budżecie na 2017 rok,

b) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022,

c) sieci oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzoną przez Gminę Czyże,

d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach,

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty,

f) przyjęcia i realizacji „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”,

g) przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o..

5. Wręczenie upominków Honorowym Dawcom Krwi.

6. Wręczenie dyplomów ukończenia kursu udzielania I pomocy przedmedycznej.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia 27. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1230 Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż uczestniczy w nich w 15 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Ad. 2

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy są uwagi do zawartej w nim treści.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację dotyczącą nieszczelności zastawki przy zbiorniku wodnym w Leniewie na rzece Łoknica zgłosił radny Pan Jerzy Siemieniuk.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głos zabrała Pani Skarbnik Maria Konach, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmniejszono plan dochodów i wydatków o 53 872,22 zł oraz dokonano zmian w ich planie. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 679 531,50 zł w tym:

- bieżące – 7 631 481,50 zł,

- majątkowe – 48 050,00 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem 7 588 748,50 zł, w tym:

- bieżące –  7 378 759,50zł

- majątkowe – 209 989,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości 90 783 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.129.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.4b)

            Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022 przedstawiła Pani Sekretarz Zenaida Gierasimiuk.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.130.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 c)

            Z kolejnym projektem uchwały w sprawie określenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże, zapoznała Pani Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.131.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 d)

            Kontynuując obrady ponownie głosu udzielono Pani Sekretarz, która zapoznała projektem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.132.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czyżach w Szkołę Podstawową w Czyżach.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 e)

            Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty przedstawił Wójt Gminy.

            Jednocześnie Wójt poinformował, iż dobiega końca 3-letnia umowa, którą podpisaliśmy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Hajnówce na odbiór odpadów. W związku z tym mamy obowiązek ogłosić przetarg i wyłonić odbiorcę odpadów na kolejne lata. Zawierając nową umowę zmieni sposób gromadzenia odpadów komunalnych z plastiku i szkła. Dotychczas odpady te były zbierane w ustawionych w każdej miejscowości pojemnikach, natomiast od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone worki do selektywnego odbioru śmieci. Co roku musimy osiągnąć określony poziom recyklingu, aby uniknąć kary finansowej – tłumaczył Wójt.

Do przetargu na odbiór odpadów zgłosiło się dwie firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. z Białegostoku oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Hajnówki, z którym zostanie podpisana nowa umowa na kolejne 2 lata. W Gminie Czyże odbiór  odpadów komunalnych zadeklarowało 1641 właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Opłata za odbiór nieczystości wynika z przeprowadzonego przetargu, ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 13,00 zł od jednego mieszkańca oraz miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,00 zł od jednego mieszkańca.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.133.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4 f)

            Z projektem uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże” zapoznali Piotr Multar i Jarosław Jakubowski z firmy WGS84 Polska Sp. z o.o., wspólnie z Wójtem.

Lokalny Program Rewitalizacji jest bardzo szeroki i złożony. W Gminie Czyże obejmuje cztery sołectwa: Hukowicze, Morze, Szostakowo i Kuraszewo. Są to obszary kryzysowe, najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym. Pokazały to wskaźniki opracowane na podstawie danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce, Głównego Urzędu Statystycznego, Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz innych instytucji. Opracowanie programu pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami gminy, a także otworzy drogę do ubiegania się o dotacje unijne. Program należy aktualizować i wprowadzać kolejne sołectwa, po zrealizowaniu celów określonych dla sołectw ujętych w programie.

Do szczegółowego zapoznania się z programem rewitalizacji Wójt odsyła na stronę internetową: http://ugczyze.pl/tematy/projekty_un/rewitalizacja_czyze.pdf, gdzie zamieszczone zostaną załączniki graficzne w postaci map oraz szczegółowo opisane projekty, które będą realizowane w ramach programu.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.134.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyże”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4 g)

Kolejny projekt uchwały, w sprawie przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o., przedstawił również Wójt.

Od 1 stycznia 2018 roku staniemy się pełnoprawnym udziałowcem Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. zarządzających siecią wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Czyże, pozwoli to wpłynąć na funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 27.135.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czyże do Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5

            Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Wójt wręczył upominek obecnemu na sesji mieszkańcowi wsi Kuraszewo Panu Mikołajowi Jakoniuk – honorowemu dawcy krwi, który otrzymał „Odznakę I Stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Podziękowania za ratowanie życia ludzkiego złożono również braciom Pawłowi i Danielowi Jakoniuk ze wsi Szostakowo.

 

Ad. 6

W następnym punkcie obrad Wójt wręczył 16-stu uczestnikom kursu z zakresu I pomocy przedmedycznej certyfikaty „In accordance with European Red Cross and Red Crescent Guidelines on First Aid” honorowane na całym świecie. W dniach 07-08.11.2017 r. odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach 16 godzinny kurs z zakresu I pomocy przedmedycznej, w związku z realizacją zadania pod tytułem “Gmina Czyże bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Kurs skierowany był do pracowników GOPS, urzędu gminy, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sołtysów. Celem kursu było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami i etapami udzielania I pomocy. Nabyli umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych, nauczyli się jak bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, jak zastosować pozycję bezpieczną, jak wzywać pomoc, w jaki sposób postąpić w przypadku braku oddechu, podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja). Kursanci nabyli umiejętności radzenia sobie w przypadku stanów nagłych tj. omdleń, drgawek, zawałów serca, zadławień, amputacji, zmiażdżeń, ran, krwotoków, oparzeń, złamań. Podczas kursu osoby uczestniczące ćwiczyły zasady ewakuacji oraz postępowania w przypadku urazów kręgosłupa i głowy. Na zakończenie kursu każdy uczestnik musiał zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

 

Ad. 7

Odpowiedzi na zgłoszoną interpelację udzielił Wójt informując, iż zostanie ona skierowana do Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

 

Ad. 8

W wolnych wnioskach głos zabrał ppłk Marek Figzał z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim przekazując informację o Wojsku Obrony Terytorialnej (WOT). Piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowi uzupełnienie i jest komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych oraz szacunek dla drugiej osoby.

Pan ppłk zachęcał wszystkie osoby, zarówno cywilne jak i wojskowe do skorzystania z takiej możliwości, dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach WOT. Wszyscy ci, którzy chcieliby zasilić korpus oficerski, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, będą mogli ubiegać się o miejsce na szkoleniu oficerskim. Na szkolenie aplikować mogą absolwenci następujących kierunków studiów: obronność i bezpieczeństwo państwa, zarządzanie kryzysowe, nauki społeczne, nauki humanistyczne, wychowanie fizyczne, edukacja i wychowanie, ekonomia. Ma to na celu zaspokojenie kluczowego zapotrzebowania na ekspertów z dziedzin newralgicznych dla tej formacji.

Batalion Terytorialnej Służby Wojskowej na terenie powiatu ma liczyć blisko 700 żołnierzy, w tym 100 żołnierzy zawodowych, pozostali to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (będą oni posiadali umundurowanie z pełnym wyposażeniem, za wyjątkiem broni palnej). Żołnierzami batalionu TSW nie mogą by osoby z poza naszego powiatu. Muszą to być ludzie, którzy doskonale znają rozpoznanie terenu, będą oni pomocnikami w działaniu w sytuacjach kryzysowych. Żołnierz, który będzie gotowy do obrony swojej ojczyzny będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w zależności od stopnia wojskowego. Po więcej informacji Pan ppłk odsyła osoby zainteresowane do skontaktowania się z najbliższym WKU.

Będąc w wolnych wnioskach głos zabrał Wójt informując o wyczerpaniu limitu pospółki zakupionej na rok bieżący. Warunki pogodowe są niekorzystne, w związku z tym wiele dróg gminnych zostało rozmytych przez bardzo częste opady deszczu. Ponadto niektóre drogi zostały zniszczone przez ciężki sprzęt rolniczy, niekiedy celowo były zaorywane. Wójt pokazał zdjęcie zniszczonej 9-cio metrowej drogi, która została zwężona, rowy zaorane, pozostała z niej jedynie „wąska ścieżka” i po nawożonej pospółce nie zostało ani śladu.

Radni proponują pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności i naprawienia szkody we własnym zakresie.

 

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad 27. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1410.

 

Protokołowała:

Alina Topolewska -Tomaszuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-01-03