Protokół Nr 10.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2016 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Stan rady – 15.

Obecnych – 13.

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

Nieobecni:

- Wawreszuk Konstanty

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,

    b) funduszu sołeckiego,

    c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku,

    d) uchwalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże,

    e) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkał poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

    f) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”,

g) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lady”,

h) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”,

i) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

j) zwolnień w podatku od nieruchomości.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

8. Informacja z realizacji zadań wynikających z uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

9. Odpowiedzi na interpelacje..

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 10. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmiany do porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy, wnioskując o dodanie do punktu 4

podpunktu k) w sprawie przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania drogą gminną.

Zgłoszony wniosek poddano pod głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad po zmianach:

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,

b) funduszu sołeckiego,

c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku,

d) kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże,

e) kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże,

f) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”,

g) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lady”,

h) zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”,

i) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

j) zwolnień w podatku od nieruchomości,

k) przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania drogą gminną.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

8. Informacja z realizacji zadań wynikających z uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Zgłoszone interpelacje:

1.Radny wsi Czyże - Bazyli Gawryluk – utwardzenie wjazdu przed sklepem spożywczym w Czyżach na wysokości wjazdu od strony ulicy.

2. Radna wsi Kuraszewo – Wiera Jednoczko – usunięcie zakrzaczeń w pasie drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Kamień do drogi powiatowej Tyniewicze Duże – Łosinka.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Sekretarz Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 10.54.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -2.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła większością głosów Uchwałę Nr 10.55.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku” przedstawiła Sekretarz Gminy.

            Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.56.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Projekt uchwały w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw -0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.57.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4e)

            Kolejny projekt uchwały dotyczący kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże przedstawiła Sekretarz Gminy.

            Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki glosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.58.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4f)

Projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże” przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.59.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Czyże”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4g)

            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lady” przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od glosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.60.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Lady”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4h)

            Projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki” przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.61.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Klejniki”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4i)

            Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przedstawiła także Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 10.62.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4j)

            Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od glosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.63.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. k)

            Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania droga gminną przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 10.64.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przejęcia od Gminy Narew zadania publicznego zarządzania drogą gminną.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5

            Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich na drodze wojewódzkiej w miejscowości Zbucz wybudował chodnik wraz z nowymi wjazdami do posesji. Podziękowanie za tą inwestycję Wójt złożył osobiście.

2 Podpisana została umowa na dostarczanie pospółki. Zakupiono 3 tys. m3 a dostawcą będzie Pan Jan Oniszczuk. Niektóre odcinki dróg już wyremontowano:

- odcinek na kol. Kojły,

- mały fragment drogi w Kuraszewie,

- wyremontujemy fragment drogi w kierunku Usnarszczyzny.

3. Podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji na budowę 3 przepustów w miejscowości Kuraszewo.

4. W miejscowości Czyże powstał nowy przystanek autobusowy.

5. Zarząd Dróg Powiatowych usuwa zakrzaczenia na drogach. Usunięto krzaki na drodze Podrzeczany – Leniewo.

6. Niektóre odcinki dróg wymagają uregulowania własności. Na kol. Buryckie potrzeba dużych środków finansowych. Na podziały geodezyjne bez kosztów sporządzenia aktów notarialnych potrzeba 7200 zł.

7. Złożono wniosek do WFOŚ na utylizację azbestu na około 70 ton. Dotychczas udało się zutylizować 300 ton azbestu.

8. Sfinalizowano zakup nieruchomości w Hukowiczach po byłym skupie mleka za kwotę 7 tys. zł. Chcemy pozyskać środki unijne na remont obiektu w Hukowiczach i powiększenie świetlicy w Morzu.

9. Uzyskaliśmy pozwolenie wodno-prawne dla hydroforni i oczyszczalni ścieków. Nasze obiekty mogą dalej funkcjonować. Hydrofornie są sukcesywnie remontowane.

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował projekt „Czas na dobre zmiany” na kwotę 280 tys. zł.

11. Wójt uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym w Drohiczynie oraz w spotkaniu Noworocznym z Metropolitą Warszawskim i całej Polski Sawą, które odbyło się w Orli.

12. Wójt brał udział w posiedzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Planowana jest budowa schroniska w gminie Boćki dla zwierząt bezdomnych z terenu powiatów: hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego.

13. W dniu 19.02.2016r. Wójt uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

14.W tutejszym Urzędzie miało miejsce spotkanie z członkami Zarządu Powiatu Hajnowskiego dotyczące modernizacji dróg powiatowych. Problem remontu dróg powiatowych nie został rozwiązany.

15. Przygotowywane są dwa wnioski na pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na drogę Klejniki –Śliwowo-Lady i na drogę powiatową w miejscowości Czyże.

16. Wyremontowano pomieszczenie na siedzibę GOPS w Czyżach.

17. Podpisaliśmy porozumienie z Gminną Spółką Wodną na nieodpłatne korzystanie z Sali Konferencyjnej.

18. Jesteśmy w trakcie zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP w Czyżach odbyło się w dniu 13.02.2016r. Nowym Prezesem OSP Czyże został Jan Ochrymiuk, Naczelnikiem OSP – Janusz Białowieżec. Odbyło się również zebranie członków OSP w Klejnikach. Zebranie członków OSP w Zbuczu i w Morzu odbędzie się w najbliższym czasie.

19. W dniu 30.01.2016r. w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie zorganizowano choinkę parafialną.

20. Zamówiono kolejne drogowskazy na kolonie w miejscowości Kuraszewo i Podrzeczany, które są sukcesywnie uzupełniane.

 

Ad.6

            Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Sekretarz Gminy.

(Sprawozdanie w załączeniu).

 

Ad. 7

            Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli przedstawił Wójt Gminy.

(Sprawozdanie w załączeniu)

 

Ad. 8

             Informację z realizacji zadań wynikających z uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przedstawiła Sekretarz Gminy.

(Informacja w załączeniu).

 

Ad. 9

            Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy informując, że zostaną skierowane do właściwych podmiotów tj. do GS w Hajnówce i ZDP w Hajnówce.

 

Ad. 10

            W wolnych wnioskach Sekretarz Gminy poinformowała, że w dniu 18 marca 2016r. w godz. 900 – 1300 w tutejszym Urzędzie będzie pełnił dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Hajnówce, który nieodpłatnie udzieli pomocy przy rozliczeniu dochodów za rok ubiegły.

 

Ad.11   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 10. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1220.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-03-11

Data modyfikacji: 2016-03-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-03-11