Protokół Nr 11.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2016 roku

która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Stan rady – 15.

Obecnych – 13.

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Wawreszuk Konstanty

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

Nieobecni:

- Jednoczko Wiera

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach – Skarbnik Gminy

- Alina Iwaniuk – w/z Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Interpelacje radnych.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok,

zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019,

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017,

przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

5)    Informacja Kierowników jednostek organizacyjnych o działalności między sesjami.

6)    Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.

7)    Sprawozdanie z realizacji uchwał za 2015 rok.

8)    Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej „CZYŻE” w Czyżach za 2015 rok.

9)    Informacja z realizacji zadań wynikających z uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015.

10)  Odpowiedzi na interpelacje.

11)  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12)  Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 11. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek przyjęto jednogłośnie.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelacje zgłosili:

1)    radny Dariusz Bazyluk w sprawach:

– szkód wyrządzonych przez dziki,

- zatkanego przepustu na drodze powiatowej relacji Leniewo – Klejniki na wysokości posesji Pana Grzegorza Naumiuka,

2)    radna Jolanta Jakoniuk w sprawach:

- uzupełnienia nawierzchni żwirowej i wyprofilowania drogi gminnej relacji Szostakowo – Stare Berezowo,

- usunięcia zakrzaczenia, uzupełnienia nawierzchni żwirowej i wyprofilowanie drogi gminnej relacji Osówka – Nowoberezowo.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 11.65.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 11.66.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019 przedstawiła także Skarbnik Gminy.

            Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 11.67.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017 przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw -0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 11.68.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4e)

            Kolejny projekt uchwały dotyczący przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową przedstawiła również Sekretarz Gminy.

            Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki glosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 11.69.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 5

                        Informację z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1.     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – mgr Jerzy Jakimiuk

2.     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w zastępstwie – Pani Alina Iwaniuk.

3.     Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach – mgr Mirosław Pietkiewicz.

(Sprawozdania w załączeniu).

 

Ad.6

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok przedstawiła Pani Alina Iwaniuk. Uwag nie zgłoszono.

(Sprawozdanie w załączeniu).

 

Ad. 7

Sprawozdanie z realizacji uchwał za 2015 rok przedstawiła Sekretarz Gminy. Uwag nie zgłoszono.

(Sprawozdanie w załączeniu).

 

Ad. 8

Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej „CZYŻE” w Czyżach za 2015 rok przedstawiła Przewodnicząca GSW – Pani Jolanta Jakoniuk. Uwag nie zgłoszono.

(Sprawozdanie w załączeniu).

 

Ad. 9

Informację z realizacji zadań wynikających z uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015 przedstawiła Sekretarz Gminy. Uwag nie zgłoszono.

(Informacja w załączeniu).

 

Ad. 10

            Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy informując, że zostaną skierowane do właściwych podmiotów, tj. do Kół Łowieckich w Hajnówce i Narwi, do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce (oraz do radnych powiatowych z terenu gminy Czyże), a także do Wójta Gminy Hajnówka.

 

Ad. 11

            W wolnych wnioskach głosu udzielono sołtysowi wsi Leniewo, (reprezentanta Koła Łowieckiego „Łabędź” w Narwi), który poinformował, że limit odstrzałów na dziki został w całości wykorzystany, a limity są ustalane przez nadleśnictwa.

 

Ad.12   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 11. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1240.

 

Protokołowała:

Zenaida Gierasimiuk

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-04-13

Data modyfikacji: 2016-04-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-04-13