Protokół Nr  12.2016

z sesji Rady Gminy z dnia 22 kwietnia  2016 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecni:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - Jan Adamczuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

      - Maria Grzywińska – prezes Koła Łowieckiego „Łabędź” Narew

      - Jan Kobac -   strażnik – Koło Łowieckie „Łabędź”

      - Mirosław Ciesnowski – Komisja Szacowania Strat

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja o zasadach ubiegania się o odszkodowanie wyrządzone przez zwierzynę leśną.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

    b) ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Czyże.

7. Odpowiedzi na interpelacje..

8. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 10. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady gości, radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne,  ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            W następnym punkcie głosu udzielono Pani Prezes Koła Łowieckiego Łabędź” , która poinformowała o płaconych odszkodowaniach przez koła łowieckie. Wyrządzone szkody przez zwierzynę leśną są duże a płacone odszkodowania nie pokrywają poniesionych  strat.

Do chwili obecnej odszkodowania płacą koła łowieckie  ale to ma przejść do Wojewody.

Dzików na naszym terenie jest dużo ale staramy się robić odstrzały żeby ich ograniczyć. Gorszym problem już są żubry, które robią duże szkody, ale są one pod ochroną.

Obowiązkiem rolnika jest współpraca z kołami łowieckimi. Należałoby szkodę zgłosić w ciągu 3 dni, a naszym obowiązkiem jest przyjechać i oszacować.

Głos zabrał radny Dariusz Bazyluk informując, iż była zgłaszana szkoda, a otrzymał odpowiedź, że nie przyjadą.

Odpowiedzi udzielił Pan Mirosław Ciesnowski, iż w tym samym dniu nie możemy przyjechać ponieważ wszyscy pracujemy ale jak są szkody,  naszym obowiązkiem  jest oszacowanie.

Następnie głos zabrał Leon Topolewski - należy poprzez monitorowanie zmniejszyć populację zwierzyny.

Odpowiedzi udzieliła Pani Prezes informując, że co roku robimy liczenie zwierzyny i strzelamy coraz więcej. Odstrzałów mogłoby być więcej gdyby punkt badań był w Białymstoku. Badanie jest tylko w Puławach. Mamy nieraz pełne chłodnie zwierzyny gdyż czekamy na próbki badań. 

Mamy również wyrządzone szkody przez łosie ale to nie do rozwiązania na naszym szczeblu gdyż jest to zwierzyna pod ochroną, a mamy w Polsce ich około 12 tys. sztuk.

Na zakończenie Pani Prezes koła łowieckiego podała nr telefonu do kontaktu 691 754 242.

Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy podziękowali za spotkanie.

Przerwa 5 minut.

 

Ad. 4

            Zgłoszone interpelacje:

1. Radny wsi Morze Jan Surel – dokonać wycinki drzew w obrębie gruntów wsi Morze przy przejeździe kolejowym i drogach dojazdowych do pól przyległych do gruntów PKP.

 

Ad. 5a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Wójtowi Gminy, który przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 12.70.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 22 kwietnia 2016r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5b)

            Następny projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.  

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie  Uchwałę Nr 12.71.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 22 kwietnia  2016 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała stanowi załącznik do projektu uchwały.

 

Ad. 6

           

            Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uwag do przedstawionej oceny nie wniesiono.

(Ocena zasobów pomocy społecznej w załączeniu).

 

Ad.7

            Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt informując, że zostanie skierowana do PKP Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku.

 

Ad. 8

            W wolnych wnioskach głos zabrał radny rady Powiatu Hajnowskiego Jan Adamczuk informując, iż wczoraj odbyła się sesja, na której dokonano przesunięcia w budżecie.

40 tys. zł przeznaczono na przepust w Zbuczu.

Zgłosiłem interpelacje:

- zgłosiłem przepusty do naprawy

- odwodnienie ulicy w Klejnikach ( niedrożne rowy – koło sklepu)

- wyprofilowanie drogi Podrzeczany – Leniewo

Radny Piotr Filimoniuk przez półtora roku nie zabrał głosu na sesji. Zaś na sesji w imieniu klubu PSL złożył wniosek o odwołanie starosty nadmieniając brak współpracy z zarządem powiatu i pracownikami. Za tym wszystkim stoi Mikołaj Janowski, który stracił stanowisko i domaga się zatrudnienia. Pan Mikołaj Janowski dał tydzień do namysłu Panu Mirosławowi Romaniukowi aby ten zatrudnił go w Starostwie albo na Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

Pan Janowski chciał również poprzedniego starostę zwolnić ale mu się nie udało.

            Następnie głos zabrał Piotr Filimoniuk wyjaśniając, iż staramy się współpracować ze Starostą  ponieważ był wspieramy przez klub PSL. Starosta nie chce z nami współpracować  zawsze słyszymy, że nie ma pieniędzy. Jest zapraszany na komisję budżetową ale starosta nie stawia się. Starosta nie chce z nami współpracować i dlatego złożyliśmy wniosek o odwołanie. Starosta nie realizuje swojego programu ponieważ manipuluje nim Ziemia Hajnowska. Nie zabieram głosu na sesji ponieważ  nie chciałem atakować starosty ponieważ to źle wygląda. Jeżeli jest taka możliwość to staramy się wspierać gminę. Przez półtora roku nie było wsparcia ze strony radnego Adamczuka  on tylko starał się atakować. Radny Adamczuk od początku mnie atakował.  Zawsze wspierałem gminę Czyże. Wszelkie interpelacje konsultowałem ze starostą jak i również z Kierownikiem ZDP.

Po półtorarocznej pracy nasz klub postanowił złożyć wniosek o odwołanie gdyż starosta się nie sprawdził. Starosta podejmuje szukanie oszczędności ale to mu nie wychodzi. Jeżeli starostwo upadnie i przyjdzie komisarz to nie będzie żadnej inwestycji. Nie powinno być żadnego szkalowania powinniśmy współpracować. Tak nie jest. Pan Adamczuk straszy mnie CBA i donosi do ARiMR.

 

Ad.9    

            Po wyczerpaniu porządku obrad 12. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1230.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-05-11

Data modyfikacji: 2016-05-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-05-11