Protokół Nr 1.2014

z sesji Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 roku,

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

 

2.     Goście zaproszeni- obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

- Marek Kułakowski – radca prawny

- Walentyna Plewa – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej.

 

3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

7. Wybór Przewodniczącego Rady.

 

Ad. 1

            Otwarcia 1. zwyczajnej sesji Rady Gminy VII kadencji  dokonała o godz. 1100 najstarsza wiekiem radna - Anna Romaniuk. Na wstępie powitała przybył na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych.

Ad. 2

W kolejnym punkcie głosu udzielono Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej-  Pani Walentynie Plewa w celu wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze. Kończąc Przewodnicząca GKW złożyła wszystkim radnym serdeczne gratulacje.

 

Ad. 3

            Następnie Pani Anna Romaniuk zakomunikowała, że zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.

            Wobec powyższego odczytała rotę, a najmłodszy wiekiem radny Pan Dariusz Bazyluk wywołał kolejno radnych, którzy wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”.

 

Ad. 4

            Realizując punkt czwarty porządku obrad głosu udzielono Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Walentynie Plewa, która wręczyła Panu Wójtowi zaświadczenie o wyborze i złożyła serdeczne gratulacje oraz życzenia owocnej pracy i realizacji zamierzeń w najbliższej kadencji.

            Zabierając głos dotychczasowy, a zarazem nowo wybrany Wójt złożył ślubowanie i podziękował za zaufanie jakim został obdarzony przez tutejsze społeczeństwo gminy.

            Treść ślubowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5

            Przystępując do realizacji punktu piątego porządku obrad Pani Anna Romaniuk zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad, który został radnym doręczony.

Do porządku obrad zmiany zgłosiła Sekretarz Gminy proponując następujące brzmienie kolejnych punktów porządku obrad:

6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Wybór Przewodniczącego Rady.

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

9.Ustalenie wynagrodzenia Wójta.

10. Ustalenie liczby i rodzajów komisji stałych oraz określenie ich przedmiotu działania.

11. Wybór komisji stałych.

12. Ustalenie zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży.

13. Informacja Wójta o stopniu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego.

14. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

15. Zamknięcie obrad.

            Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za uzupełnieniem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

 

Ad. 6

            Przechodząc do realizacji kolejnego punktu Pani Anna Romaniuk oznajmiła, że w związku z tym, iż na dzisiejszej sesji w głosowaniu tajnym zostanie wybrany Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady należy powołać komisję skrutacyjną do przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia wyników. Następnie poprosiła o zgłoszenie trzech osób do pracy w komisji skrutacyjnej. Nadmieniła jednocześnie, że w skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

            Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

1) Iwona Ignatiuk - przewodnicząca

2) Bazyli Gawryluk – członek

3) Krystyna Kowalczuk – członek

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Na przewodniczącą komisji wybrano Panią Iwonę Ignatiuk.

Skład komisji poddano pod głosowanie. Za przyjęciem składu komisji głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Z powyższych danych wynika, że komisja skrutacyjna została powołana jednogłośnie.

 

Ad. 7

Następnie Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy.

Spośród radnych zgłoszono dwóch kandydatów na przewodniczącego Rady:

1) Panią Krystynę Gawryluk

2) Pana Konstantego Wawreszuk.

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na czas przygotowania głosowania i jego przeprowadzenia ogłoszono 10 minutową przerwę.

            Po wznowieniu obrad, poproszono przewodniczącą komisji skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania.

Zabierając głos Pani Iwona Ignatiuk odczytała protokół z głosowania. (Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu).

            W oparciu o wyniki głosowania Przewodnicząca obrad stwierdziła, że rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pani Krystyny Gawryluk na Przewodniczącą Rady Gminy.        Uchwała Nr 1.1.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże stanowi załącznik do protokołu.

            Po podjęciu uchwały Pani Anna Romaniuk złożyła serdeczne gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady Gminy życząc wszystkiego najlepszego w pracach obecnej kadencji, przekazując jednocześnie dalsze prowadzenie sesji.

            Przejmując prowadzenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za zaufanie i szacunek jakim została obdarzona.

            Życzenia owocnej pracy złożył również Wójt wręczając kwiaty.

 

Ad. 8

            Realizując następny punkt porządku obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Spośród radnych na wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono jedną kandydaturę – Panią Jolantę Jakoniuk.

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na czas przygotowania głosowania i jego przeprowadzenia ogłoszono 10 minutową przerwę.

            Po wznowieniu obrad, poproszono przewodniczącą komisji skrutacyjnej o odczytanie wyników głosowania.

Zabierając głos Pani Iwona Ignatiuk odczytała protokół z głosowania z którego wynika, że Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Czyże została wybrana Pani Jolanta Jakoniuk. (Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu).

            W oparciu o wyniki tajnego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pani Jolanty Jakoniuk na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy.

Nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Rady Gminy podziękowała za wybór i oznajmiła, że postara się nie zawieść zaufania jakim została obdarzona.

            Uchwała Nr 1.2.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże stanowi załącznik do protokołu.

Życzenia owocnej pracy złożył Wójt Gminy wręczając kwiaty.

 

Ad. 9

            Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad głosu udzielono Sekretarz Gminy, która przedstawiła dotychczasowe stawki wynagrodzenia Wójta.

            W tej sprawie radni postanowili podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 5.700 zł, a dodatek funkcyjny do wysokości 1.600 zł.

            Projekt uchwały z nowymi stawkami wynagrodzenia Wójta poddano pod głosowanie.

            W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu – 1.

Uchwała Nr 1.3.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 10

            W kolejnym punkcie porządku obrad głosu udzielono również Sekretarz Gminy, która poinformowała radnych o liczbie i rodzajach komisji dotychczas funkcjonujących i zaproponowała powołanie takich samych komisji na bieżącą kadencję, tj. oprócz Komisji Rewizyjnej:

1) Komisję Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych,

2) Komisję Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

            W związku z brakiem innych propozycji ze strony radnych Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie liczby i rodzajów komisji oraz określenia ich przedmiotu działania.

Uwag do projektu nie wniesiono i poddano pod głosowanie.

            W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła        Uchwałę Nr 1.4.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia liczby komisji stałych oraz określenia ich przedmiotu działania.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 11

            Kontynuując obrady przystąpiono do ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji stałych.

1. Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:

1) Bazyli Gawryluk

2) Jan Surel

3) Iwona Ignatiuk

4) Agnieszka Kuprianowicz

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

            Następnie Sekretarz Gminy, zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz poprosiła jej członków o wybór spośród zgłoszonych kandydatów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Na przewodniczącego wybrano radnego Bazylego Gawryluk, na wiceprzewodniczącego radnego Jana Surel.

            Projekt uchwały poddano pod głosowanie W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła        Uchwałę Nr 1.5.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w spawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2. Do składu Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych zgłoszono następujących kandydatów:

1) Anna Romaniuk

2) Piotr Janczuk

3) Konstanty Wawreszuk

4) Danuta Antosiuk

5) Jolanta Jakoniuk

            Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

            W tej sprawie głos zabrała Sekretarz Gminy, która zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych oraz poprosiła jej członków o wybór spośród zgłoszonych kandydatów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Na przewodniczącą wybrano radną Annę Romaniuk, na wiceprzewodniczącego radnego Piotra Janczuk.

            Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1.6.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3. Do składu Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zgłoszono następujących kandydatów:

1) Wiera Jednoczko

2) Irena Frankowska

3) Krystyna Kowalczuk

4) Dariusz Bazyluk

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

            Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy, która zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz poprosiła jej członków o wybór spośród zgłoszonych kandydatów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Na przewodniczącą wybrano radną Wierę Jednoczko, na wiceprzewodniczącą radną Irenę Frankowską.

            Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło
14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1.7.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 12

            Kontynuując obrady Sekretarz Gminy przedstawiła dotychczasowe miesięczne stawki wypłacania diet radnym.

            Radni po przedyskutowaniu tej sprawy postanowili zaproponować następujące stawki:

1) Przewodnicząca Rady Gminy -1100,00 zł

2) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - 450,00 zł

3) Przewodniczący stałych komisji - 400 zł

4) Dieta radnych – 350 zł

            Projekt uchwały przedstawiony przez Sekretarz Gminy został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1.8.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13

            Realizując kolejny punkt głosu udzielono Wójtowi Gminy, który przedstawił informację o stanie mienia gminy Czyże na dzień 31 października 2014 r.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 14

W wolnych wnioskach glos zabrała radna wsi Kuraszewo - Wiera Jednoczko, która wnioskowała o posypanie ulicy we wsi, gdyż jest bardzo ślisko.

            Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że przekażemy informację do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

Ad.15   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 1. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1300.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-19