Protokół Nr 2.2014

z sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku,

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 15.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

- Siemieniuk Jerzy

 

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - Maria Konach     - Skarbnik Gminy

      - mgr Jerzy Jakimiuk – dyrektor GOK

      - Jan Adamczuk- radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

          

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

3. Wręczenie nagród honorowym dawcom krwi.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

    b) uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025,

    c) uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

    d) zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania               Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

     e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

     f) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    g) zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,

    h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

    i) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

   j) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

7) Zatwierdzenie planów pracy Komisji na rok 2015.

8) Plan pracy Rady Gminy na rok 2015.

9) Informacja Wójta Gminy dotycząca pozyskania środków unijnych.

10) Odpowiedzi na interpelacje.

11) Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12) Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 2. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne,  ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

 

Ad. 2   

W kolejnym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Gawryluk zakomunikowała, że zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego nowo wybrany radny  Jerzy Siemieniuk złoży ślubowanie, gdyż nie był obecny na pierwszym posiedzeniu.

            Wobec powyższego Przewodnicząca odczytała rotę, a Pan Jerzy Siemieniuk wypowiedział słowo „ślubuję’.

 

Ad. 3

            W następnym punkcie Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania i nagrody honorowym dawcom krwi z terenu gminy.

Honorowymi dawcami krwi są:

1. Piotr Zabrocki.

2. Jan Mazanowski.

3. Leszek Szarmach.     

 

Ad. 4

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 5

            Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 6a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany w budżecie gminy na rok 2014. Zmiany w budżecie były szczegółowo omawiane na komisjach i nie uległy zmianie.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok na posiedzeniu komisji.

1. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Anna Romaniuk stwierdziła,  że członkowie komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

2. Przewodniczący Komisja Rewizyjnej – Bazyli Gawryluk również stwierdził, że członkowie komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

3. Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych – Wiera Jednoczko stwierdziła, że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr 2.9.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6b)

            Następny projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025 przedstawiła także Skarbnik.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.  

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.10.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.

Uchwała stanowi załącznik do projektu uchwały.

 

Ad. 6c)

            Projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 przedstawiła również Skarbnik Gminy informując, że żadne zmiany nie zostały wprowadzone od czasu przedstawienia budżetu na komisjach.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2015 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących Komisji o podanie wyników głosowania na posiedzeniu komisji nad w/w projektem.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.11.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6 d)

            Będąc w sprawach merytorycznych Sekretarz Gminy przedstawiła  projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o podanie wyników glosowania z posiedzenia komisji.

Przewodniczący poszczególnych Komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła        Uchwałę Nr 2.12.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającą w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6e)

            Kolejny projekt uchwały dotyczący wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Przed przystąpieniem do glosowania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o podanie wyników głosowania z posiedzenia komisji.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

            Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw -0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła        Uchwałę Nr 2.13.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. w spawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6f)

            Będąc przy głosie Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o podanie wyników głosowania nad w/w projektem.

Przewodniczący poszczególnych Komisji stwierdzili, że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie nad projektem uchwały na posiedzeniu Komisji.

            Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6g)

            Projekt uchwały dotyczący zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich przedstawił Wójt.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o podanie wyników głosowania poszczególnych Komisji nad projektem uchwały  na posiedzeniu.

Przewodniczący poszczególnych Komisji stwierdzili, że na posiedzeniu członkowie Komisji głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu.

            Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.15.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6h)

            Kontynuując obrady Wójt Gminy przedstawił projekt zmieniającej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

            Uwag nie zgłoszono i projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.16.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6i)

            Będąc przy głosie Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały dotyczący udzielenia dotacji celowej na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Cerkwi p.w. św. Antoniego Pieczarskiego w Kuraszewie.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.17.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Cerkwi p.w. Antoniego Pieczarskiego w Kuraszewie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 j)

            Projekt uchwały dotyczący zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

            Przewodnicząca rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2.18.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże.

            Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

            Plany pracy komisji przedstawili kolejno:

1. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Anna Romaniuk.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Bazyli Gawryluk.

3, Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych – Wiera Jednoczko.

Za przyjęciem planów pracy radni głosowali jednogłośnie.

Plany pracy komisji w załączeniu.

 

Ad. 8

            Plan pracy Rady Gminy przedstawiła przewodnicząca – Krystyna Gawryluk.

Za przyjęciem planu pracy głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 0.

Plan pracy rady w załączeniu.

 

Ad.9

Informacja Wójta Gminy dotycząca pozyskiwania środków unijnych:

1. Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich:

- środki z budżetu unii – 420685 zł

2. Remont Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu:

- wartość projektu  - 67 519 zł, w tym z budżetu unii – 42 613 zł

3. Zakup strażackiego samochodu bojowego z wyposażeniem do OSP:

- wysokość projektu ogółem – 751 366 zł, w tym ze środków unii – 676152 zł

4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności:

- wartość ogółem w 2014 roku – 13 837 zł, w tym środki z budżetu unii – 11 761 zł

 

Ad. 10

            Odpowiedzi nie było gdyż nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 11

            W wolnych wnioskach głos zabrał radny powiatu hajnowskiego Jan Adamczuk z serdecznym podziękowaniem za wsparcie w wyborach.

Następnie wystąpił z pytaniem do Wójta Gminy „jak ocenia poprzednią kadencję”.

            Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że kadencję należy ocenić bardzo pozytywnie. Zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane. Skupiliśmy się przede wszystkim na infrastrukturze drogowej. Od wielu lat dofinansowujemy odcinki dróg powiatowych i dokonujemy napraw dróg gminnych. Współpracujemy z wieloma jednostkami, a między innymi z Zarządem Dróg Powiatowych i Starostwem Powiatowym w Hajnówce. Współpraca z Radą Gminy układała się bardzo pozytywnie.

Radny powiatu podziękował Wójtowi Gminy i przedstawił w skrócie budżet powiatu hajnowskiego.

Następnie głosu udzielono Wójtowi Gminy, który przedstawił realizację zobowiązań pieniężnych na dzień 24.01.2014 roku w poszczególnych sołectwach.

Kontynuując obrady głos zabrał radny powiatu hajnowskiego Piotr Filimoniuk, który również podziękował za wsparcie w wyborach i zapewnił, że chciałby jak najwięcej pomóc gminie. Na zakończenie wystąpienia złożył serdeczne życzenia noworoczne.

Kończąc obrady życzenia świąteczne i noworoczne złożyła Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy.

 

Ad.15   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 2. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1330.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-13

Data modyfikacji: 2015-02-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-13