Protokół Nr 3.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 23 lutego 2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Jerzy Jakimiuk – dyrektor GOK

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

 

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) funduszu sołeckiego,

    b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

        na terenie Gminy Czyże w 2015 roku,

    c) uchwalenie Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 3. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelacje radnych:

1. Radna wsi Osówka Jolanta Jakoniuk – modernizacja drogi Szostakowo – Stare Berezowo do granicy gminy Czyże.

2. Radna wsi Kamień – Krystyna Gawryluk – przebudowa drogi powiatowej Kuraszewo- Kamień – Tyniewicze.

3. Radny wsi Zbucz – Konstanty Wawreszuk - modernizacja ulicy wiejskiej w Zbuczu leżącej w pasie drogi powiatowej Morze-Zbucz-Czyże.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Sekretarz Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego, z którego wynika, iż  Rada Gminy Czyże nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Czyże środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na posiedzeniu komisji.

1. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Anna Romaniuk stwierdziła, że członkowie komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

2. Przewodniczący Komisja Rewizyjnej – Bazyli Gawryluk również stwierdził, że członkowie komisji głosowali: za przyjęciem projektu było – 3 członków, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

3. Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych – Wiera Jednoczko stwierdziła, że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - 1.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła Uchwałę Nr 3.19.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego większością głosów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały dotyczący przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2015 roku przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2015 roku

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 3.20.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2015 roku.

Uchwała stanowi załącznik do projektu uchwały.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok” przedstawiła Sekretarz Gminy.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących Komisji o podanie wyników głosowania na posiedzeniu komisji nad w/w projektem.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 3.21.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 5

            Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami:

1. Zaoszczędziliśmy na odśnieżaniu dróg, ponieważ w okresie zimowym nie musieliśmy często odśnieżać.

2. W roku bieżącym przystąpimy do modernizacji dróg gminnych. W pierwszej kolejności przystąpimy do modernizacji drogi żwirowej Kojły – Lady na odcinku 1100 m.

3. Ogłoszono przetarg na II etap przebudowy ulicy wiejskiej w Czyżach. Będzie to kompleksowa przebudowa ulicy o długości 437 m. Udział ze środków własnych gminy wynosi 25%. Umowa zostanie podpisana 10 marca br.

4. Został wykonany wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce wjazd na drogę gminną w Leszczynach, ułatwi przejazd dużych maszyn rolniczych.

5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce na wniosek oznakował niebezpieczny łuk drogi powiatowej Kuraszewo- Wólka – Trywieża.

6. Wykonaliśmy przebudowę małego fragmentu drogi Klejniki – Śliwowo. Droga przebiegała przez grunty prywatne. Należało wyciąć topole i przesunąć drogę. Właściciel gruntów nie wnosi pretensji.

7. Uporządkowaliśmy oznakowanie w kierunku Sapowa (znaki nie były widoczne).

8. Rozpoczęto prace polegające na remoncie sieci wodociągowej i budowie przyłączy w miejscowości Czyże.

9. W miejscowości Morze trwa budowa kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym.

10. Trwa budowa sieci internetu szerokopasmowego, na terenie gminy są trzy węzły dystrybucyjne.

11. W miesiącu styczniu i lutym odbyły się wybory sołtysów. Uczestniczyłem we wszystkich sołectwach. Zmiany sołtysów nastąpiły w trzech sołectwach.

12. Uczestniczyłem w szkoleniu RIO o wieloletniej prognozie finansowej, o budżecie zadaniowym i zamówieniach publicznych.

13. Brałem udział w posiedzeniu ZP OSP gdzie jestem wiceprezesem. Otrzymamy dotacje na zakup dodatkowego wyposażenia do OSP. Zmienia się system Krajowego ratownictwa – bezpieczeństwo członków OSP, odpowiednie szkolenia. Kosztami szkoleń obarczone będą gminy.

14. Noworoczne spotkanie z biskupem Sawą odbyło się w Trześciane.

15. Opracowano projekt na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku przy szkole na przedszkole dla 3 i 4- latków.

16. Ogłoszony był konkurs na Kierownika GOPS. Od 1 lutego br. Kierownikiem GOPS jest Pani Anna Stankowska.

 

Ad. 6

            Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1. Dyrektor Zespołu Szkól w Czyżach – mgr Mirosław Pietkiewicz.

2. Dyrektor GOK w Czyżach– mgr Jerzy Jakimiuk

3. Kierownik GOPS w Czyżach - mgr Anna Stankowska

(Sprawozdania w załączeniu).

 

Ad. 7

            Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przedstawił Wójt Gminy.

 

Ad. 8

            Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy informując:

1. Interpelacja odnośnie drogi Szostakowo- Stare Berezowo zostanie skierowana do Gminy Hajnówka.

2. Interpelacje w sprawie drogi powiatowej Kuraszewo- Kamień- Tyniewicze oraz modernizacji ulicy wiejskiej w Zbuczu zostaną skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

Ad. 9

            Wnioski i zapytania:

1. Radna wsi Kuraszewo – Wiera Jednoczko z zapytaniem czy będzie pomoc przy wypełnianiu wniosków na dopłaty.

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że jak co roku będzie pomoc przy wypełnianiu wniosków.

2. Radna wsi Osówka – przepust Osówka w stronę Łuszcz do naprawy - jest duża wyrwa.

Udzielając odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że Pan Bazyli Siemiacki ocenił stan przepustu. Przepust nadaje się do kompleksowego remontu. Mamy na ten cel przeznaczone środki.

3. Radna wsi Osówka -Jolanta Jakoniuk z zapytaniem do dyrektora szkoły – czy do przedszkola zatrudniona została nauczycielka.

Dyrektor szkoły poinformował, że zatrudniliśmy pomoc w oddziale przedszkolnym do końca roku szkolnego. Należy przygotować kadrę do nowo tworzonego przedszkola.

 

Ad.15   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 3. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1240.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

 Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-07-16

Data modyfikacji: 2015-07-16

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-07-16