Protokół Nr  4.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - Maria Konach  – Skarbnik Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025,

    c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok,

    d) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

    e) ustalenia diet sołtysom gminy Czyże.

5. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej Czyże.

6. Informacja z realizacji uchwał za 2014 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej za 2014 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi..

9. Informacja z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 4. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

Ad. 3

            Interpelacji radnych:

1. Radny wsi Czyże – Bazyli Gawryluk – podcięcie konarów drzew topoli rosnących w pasie drogi powiatowej Leniewo – Klejniki od strony miejscowości Leniewo.

2. Radna wsi Czyże – Krystyna Kowalczuk – spowolnienie ruchu drogowego na drodze powiatowej relacji Zbucz – Czyże na odcinku od znaku D-42 przed miejscowością Czyże do skrzyżowania .

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania na posiedzeniu komisji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 4.22.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 27 marca 2015r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025  przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.  

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 4.23.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4c)

            Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania na posiedzeniu komisji nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 4.24.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4d)

            Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Przed  przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 4.25.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4e)

            Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania na posiedzeniu komisji.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 4.26.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5

            Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej „Czyże” za rok 2014 przedstawiła przewodnicząca GSW „Czyże” w Czyżach Pani Jolanta Jakoniuk.

(Informacja w załączeniu).

Ad. 6

            Informację z realizacji uchwał za 2014 rok przedstawiła Sekretarz Gminy Zenaida Gierasimiuk.

(Informacja w załączeniu).

Ad. 7

            Sprawozdanie z   realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok przedstawiła Kierownik GOPS Anna Stankowska.

(Sprawozdanie w załączeniu).

Ad. 8

            Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Sekretarz Gminy.

(Sprawozdanie w załączeniu).

Ad. 9

            Informację z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok przedstawiła Sekretarz Gminy.

(Informacja w załączeniu).

Ad. 10

            Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy informując:

1. Interpelacja odnośnie podcinki konarów drzew topoli rosnących w pasie drogi powiatowej skierujemy do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.

 

2. Interpelację dotyczącą spowolnienia ruchu drogowego na drodze powiatowej relacji Zbucz – Czyże skierujemy do Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Ad. 11

            Wnioski i zapytania:

1. Radna wsi Osówka – Jolanta Jakoniuk z prośbą do sołtysów o rozliczenie wpłat spółki wodnej do dnia 15 maja 2015 roku.

2. Radny Rady Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk – złożył podziękowanie za współpracę z powiatem za rok 2014. Poinformował zebranym, iż powiat zaoszczędził 96 499 zł, które postara się wydać na drogi powiatowe. 

3. Radna wsi Kamień – Krystyna Gawryluk z zapytaniem o realizację przesłanej interpelacji w sprawie drogi powiatowej Kuraszewo – Tyniewicze.

Radny powiatowy wyjaśnił, iż zainteresuje się tą sprawą.

4. Sołtys wsi Czyże – Mirosława Peszko – w sprawie przystanku autobusowego Osówka- Czyże.

W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy informując, że przystanek będzie rozebrany i wymieniony. Przystanki mogą funkcjonować w bezpiecznym miejscu.

Wójt Gminy będąc przy głosie poinformował zebranych, że od 1 stycznia 2016 roku gmina przejmie obowiązek ruchu publicznego autobusów. Musimy znaleźć środki na to zadanie. W tej chwili też dofinansowujemy kursowanie autobusu. W skali roku jest to duży wydatek 1400 zł x 12 miesięcy. Autobus kursuje ale pasażerów jeździ bardzo mało.

Przystanki autobusowe powinny być posprzątane i to staramy się wykonywać. Niektóre z nich pięknie się prezentują. W miejscowości Klejniki przystanek został zdemolowany. Są kradzione tablice, słupki itp.

Współpracujemy z powiatem i mamy bardzo dużo do zrobienia. NPPDL ograniczy możliwości dofinansowania dróg powiatowych i wówczas będzie poważny problem przy przebudowie ulic.

Na drodze Kuraszewo- Kamień usuwamy pobocza. Robimy drogi z myślą o mieszkańcach.

Mamy dużo zadań do wykonania i potrzebujemy konkretnych pieniędzy.

Budżet mamy bardzo niski ale staramy się wykonywać wszystkie niezbędne zadania.

Wójt Gminy po wyczerpaniu tematów złożył wszystkim zebranym życzenia Wielkanocne.

Ad.12   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 4. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto

o godz. 1240.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-04-28

Data modyfikacji: 2015-04-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-04-28