Protokół Nr  5.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół

          

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże,

    b) zmieniająca w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże,

    c) wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

    d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

    e) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Czyże.

8.  Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 5. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad.

            Do porządku obrad zmiany wniosła Sekretarz Gminy wnioskując o dodanie do punktu 4 podpunkt :

f) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018.

 

Przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym porządek obrad po zmianach brzmi następująco:

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże,

b) zmieniająca w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże,

c) wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,

d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

e) uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach,

f) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Czyże.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Nie zgłoszono interpelacji.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Wójtowi Gminy, który przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

Rada Gminy Czyże wyraża zgodę na odpłatne nabycie do zasobu Gminy Czyże nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Leniewo oznaczonej Nr działki 324 o pow. 0,1800 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z planowaną budową zbiornika małej retencji „Leniewo”.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 5.27.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże przedstawił również Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że Komisje głosowały następująco:

1. Komisja Rewizyjna – za przyjęciem głosowało – 3 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu – 1.

2. Komisja Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych – za przyjęciem głosowało – 3 członków komisji, przeciw -0, wstrzymało się od głosu -2.

3.Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – za przyjęciem głosowało – 3 członków  komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-1.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-4.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada większością głosów podjęła Uchwałę Nr 5.28.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającą w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4c)

            Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przedstawił Wójt Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 5.29.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 5.30.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Czyże w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4e)

            Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach przedstawiła Kierownik GOPS.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 5.31.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4f)

            Projekt uchwały dotyczący przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lat 2015-2018 przedstawiła Sekretarz Gminy.

Gminny projekt opieki nad zabytkami został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0. 

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 5.32.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czyże na lata 2015-2018.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 5

            Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

(Informacja w załączeniu).

 

Ad. 6

            Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1. Kierownik GOPS w Czyżach – mgr Anna Stankowska

2. Dyrektor GOK w Czyżach – mgr Jerzy Jakimiuk

3. Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach – mgr Mirosław Pietkiewicz

(Sprawozdania w załączeniu).

 

Ad. 7

            Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Czyże przedstawiła Kierownik GOPS Anna Stankowska.

Uwag nie zgłoszono.

 

Ad. 8

            Odpowiedzi nie było gdyż nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 9

            Wnioski i zapytania:

1. Radny wsi Czyże Bazyli Gawryluk – przy posesji Pana Daniluka bociany zaczynają budować gniazdo.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, iż nic nie można zrobić. Bociany są pod ochroną.

2. Zapytanie do dzielnicowego o telefon kontaktowy:

Dzielnicowy poinformował, że można dzwonić na numer 505 016 033.

Następnie Wójt Gminy zwrócił się do sołtysów z prośbą o sprzątanie przystanków autobusowych ponieważ nie mamy pracownika gospodarczego. Mamy pracownika w zastępstwie i nie zawsze dotrzemy na czas.

Jesteśmy w okresie szczególnym gdy na drogach trwają prace remontowe. Realizujemy dwie duże inwestycje ulica w Czyżach i budowa przepompowni w Morzu. Musimy bardzo mądrze gospodarować środkami ponieważ zmniejszono nam subwencję o 68 tys. zł.

Wiele osób zamieszkuje na koloniach i w dalszym ciągu oznakowujemy dojazdy.

 

Ad.12   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 5. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1200.

 

Protokołowała:

 Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-05-29

Data modyfikacji: 2015-05-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-05-29