Protokół Nr 6.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - Maria Konach- Skarbnik Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół

      - mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Aleksander Gref – dzielnicowy rewiru Czyże

      - Sergiusz Noskowicz – Prezes ZO GZOSP RP

          

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

    b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże,

    c) zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Czyże.

6. Odpowiedzi na interpelacje..

7. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 6. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1000 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelację zgłosił radny Bazyli Gawryluk – wystąpić z pismem do PGE – kiedy nastąpi modernizacja sieci energetycznej i przyłączy energetycznych we wsi Czyże.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Wójtowi Gminy, który przedstawił uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wyrażeniu pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czyże sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 6.33.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 02 czerwca 2015r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże przedstawiła Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że Komisje głosowały jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.  

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 6.34.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że radni głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 6.35.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 5

            Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Czyże przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Sergiusz Noskowicz.

 

Ad. 6

            Odpowiedzi na interpelację udzielił Wójt informując, że zostanie wystosowane zapytanie do Dyrektora Regionu Energetycznego w sprawie modernizacji sieci energetycznej i przyłączy energetycznych w miejscowości Czyże.

 

Ad. 7

            W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk przedstawiła pismo radnego województwa podlaskiego - Mikołaja Janowskiego dotyczące budowy drogi krajowej S19 Kuźnica – Białystok oraz drogi krajowej 66 Zambrów - Połowce. Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała stanowisko w przedmiotowej sprawie przedłożone przez radnego województwa podlaskiego.

Następnie głos zabrał radny powiatu hajnowskiego Piotr Filimoniuk – który zapewnił, że w najbliższym czasie będzie ubiegać się o zakończenie budowy drogi Kuraszewo-Nowokornino.

Będąc przy głosie radny powiatu zwrócił się z prośbą aby interpelacje, które są przesyłane do powiatu hajnowskiego były również przesyłane do niego, ułatwi to interweniowanie w tych sprawach.

Następnie głos zabrała radna wsi Osówka- Jolanta Jakoniuk- która stwierdziła, że łatanie dziur na drogach jest tylko na dwa dni.

Wójt Gminy zabierając głos powiedział, że mamy nowe władze w powiecie, które uczą się zarządzania. W jaki sposób mamy się przygotować do procesu modernizacji dróg powiatowych nie wiemy. Docierają do nas sygnały, że powiat dofinansowywać będzie jedynie w 20%, a gminy mają dokładać 80 % do remontu dróg powiatowych. Czekamy na decyzję. Jeżeli przygotujemy dokumentację na ulicę w Klejnikach to powiat będzie zmuszony wypłacić rekompensatę właścicielom działek do wywłaszczenia. Musi zapaść jakaś decyzja w sprawie dróg powiatowych, bo do chwili obecnej nie wiemy czy droga Kuraszewo- Nowokornino będzie budowana.

Radny powiatu Piotr Filimoniuk stwierdził, że żadna gmina nie zgodzi się na takie dofinansowanie i będziemy szukać oszczędności aby rozwiązać wszystkie sprawy. Na zakończenie wystąpienia radny powiatu podziękował za dotychczasową współpracę.

Wójt Gminy poinformował, że w dniach 27-28.06.2015 rok odbędzie się wystawa zwierząt hodowlanych w Szepietowie. Na wystawę w Szepietowie hodowca z Hukowicz wystawi swoją krowę. Koszty przewozu do Szepietowa zostaną zrekompensowane przez gminę.

 

Ad.12   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 6. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1130.

 

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-07-08

Data modyfikacji: 2015-07-08

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-07-08