Protokół Nr 7.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 15 września 2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni  Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - Maria Konach- Skarbnik Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół

      - mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

      - Mikołaj Janowski – Kierownik AR i MR

      - Jarosław Daniluk - Hukowicze

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Wręczenie nagrody za udział w XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych.

5. Przyjęcie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025,

    c) powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.

7. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

8. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

9. Przygotowanie Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 7. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu kandydatowi na posła do sejmu RP Panu Mikołajowi Janowskiemu.

Pan Mikołaj Janowski będąc przy głosie przedstawił planowane inwestycje, które powstaną na terenie naszego województwa w najbliższym czasie.

Poinformował zebranych, że Pan Eugeniusz Czykwin jest kandydatem do Senatu.

Będąc przy glosie poprosił o frekwencję w najbliższych wyborach, tj. 25 października 2015 roku i podziękował za zaproszenie.

 

Ad. 3

            1. Radny Bazyli Gawryluk –  czekam na odpowiedź, kiedy Zakład Energetyczny planuje przebudowę linii energetycznej w Czyżach.

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że to nie jest interpelacja, ta sprawa zostanie poruszona w wolnych wnioskach i zapytaniach.

 

Ad. 4

            Następnie Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Krystyną Gawryluk wręczyli nagrodę za udział w XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie Panu Jarosławowi Daniluk i jego synowi.

 

Ad. 5

            Przechodząc do kolejnego punktu w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Wójt Gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przyjęciu sprawozdania. Zwrócił się do radnych, czy są jakieś pytania do powyższego sprawozdania ponieważ było omawiane na komisjach.

Uwag żadnych nie wniesiono.

 

Ad. 6a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 7.36.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 6b)

            Następny projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Gminy Czyże na lata 2015-2025 przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że Komisje głosowały jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 7.37.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2015-2025.

Uchwała stanowi załącznik do projektu uchwały.

 

Ad. 6c)

            Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej przedstawił Wójt Gminy. W skład komisji wchodzą:

1.Wiera Jednoczko – przewodnicząca

2. Jolanta Jakoniuk – członek

3. Bazyli Gawryluk – członek

4. Piotr Janczuk - członek

5. Agnieszka Kuprianowicz - członek

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 7.38.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7

            Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami:

Zrealizowano następujące inwestycje:

- ulica wiejska II etap w ramach programu NPPDL- przebudowano 438 m.

Złożono wniosek końcowy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, środki już otrzymaliśmy. Fakturę opłacimy w miesiącu październiku. Mamy dokumentację na III etap przebudowy ulicy w Czyżach. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zmienia zasady przyjmowania wniosków i my możemy jedynie złożyć wniosek na drogi gminne. Na drogi powiatowe musi składać powiat. Utrudni to przebudowę dróg powiatowych ponieważ będzie można złożyć tylko dwa wnioski w roku. Na terenie powiatu jest dziewięć gmin.

- w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano pompownię sieciowo-wodociągową ze zbiornikiem wyrównawczym. Inwestycja została rozliczona, mieszkańcy wsi już z niej korzystają.

- oddaliśmy do użytku nowy oddział przedszkolny – inwestycja wykonana z własnych środków. Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie tego obiektu choć wymagania stawiano bardzo wysoko.

- budowa drogi powiatowej Kuraszewo – Nowokornino ze środków własnych – odcinek o długości 238 m. Pozostało 300 m do granicy z gminą sąsiednią.

- podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na drogę Śliwowo – Lady.

- wyłoniliśmy wykonawcę na przepust w Osówce. Realizacja wykonania w roku następnym.

Ponadto Wójt uczestniczył w następujących spotkaniach:

- z Prezesem Lokalnej Grupy Działania Panem Eugeniuszem Kowalskim, który przedstawił co możemy zrealizować ze środków europejskich.

- z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich – w sprawie kontynuowania chodnika na drodze Bielsk Podlaski- Hajnówka Decyzja zapadła – nie będziemy dofinansowywać.

- w Białowieży w ramach programu Zrównoważonego Rozwoju Puszczy Białowieskiej.

- w dniu 15 sierpnia 2015 roku odbył się objazd gminy, w którym udział wzięli radni i sołtysi. Oczekiwań mieszkańców jest wiele ale w dużym stopniu da się je zrealizować.

- brałem udział w spotkaniu w Hajnówce z Panią Premier Ewą Kopacz.

 

Ad.8

            Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Anna Stankowska.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach – mgr Mirosław Pietkiewicz

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – mgr Jerzy Jakimiuk.

(Sprawozdania w załączeniu).

 

Ad. 9

            Stan przygotowania do roku szkolnego przedstawił Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach Mirosław Pietkiewicz.

Obiekt szkolny został przygotowany należycie. Mamy w szkole 129 uczniów; w tym jest 69 uczniów w szkole podstawowej, 36 uczniów w gimnazjum i 24 przedszkolaków. Pracuje 23 nauczycieli; 19 nauczycieli na pełnych etatach i 4 nauczycieli na ½ etatu, 10 osób obsługi tj. 8,5 etatu.

Od 1 września odchodzimy od papierowego dziennika, przechodzimy na dziennik elektroniczny. W każdym momencie można będzie zobaczyć oceny uczniów ich zachowanie. To usprawni pracę nauczycielom.

Wchodzi również elektroniczny program w bibliotece. Księgozbiór jest wprowadzony w szkole jesteśmy na etapie kodowania książek. Jest okazja, żeby stare książki zdjąć ze stanu.

Przygotowanie klas należyte (są nowe blaty w stolikach i krzesła ).

Jest nowe rozporządzenie w sprawie zdrowego żywienia w szkole. Musimy się dostosować, obiady będą droższe. Zmiany również w szkolnym sklepiku. Musi być zdrowa żywność.

 

Ad. 10

            Odpowiedzi na interpelacje nie było ponieważ nie zgłoszono interpelacji.

 

Ad. 11

            W wolnych wnioskach głos zabrał Wójt Gminy, który odpowiedział na zapytanie radnego Bazyla Gawryluka, w sprawie modernizacji sieci energetycznej. PGE nie dysponuje informacją kiedy ma nastąpić modernizacja sieci.

Wójt Gminy będąc przy głosie poinformował, że autobus firmy ARRIVA dociera do Krywiatycz w godzinach porannych – kurs do Bielsk Podlaskiego. Problem jest w tym, że pasażerów jest bardzo mało.

Poinformował również, że dnia 17 września 2015 roku upływa termin na składanie wniosków dotyczących suszy. Pomoc nie dotrze do każdego, ponieważ straty w gospodarstwie muszą przekroczyć 30%. Komisja jest w terenie i szacuje straty.

            Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Gawryluk przekazała informację w sprawie lokalizacji lądowiska w Czyżach. Lądowisko powstanie na terenie części działki oznaczonej nr 370 o powierzchni 10,78 ha położonej w obrębie miejscowości Czyże, gmina Czyże.

Rada sołecka wsi Czyże wyraziła pozytywną opinię w sprawie dotyczącej lotniczego wykorzystania terenu.

 

Ad.12   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 7. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1130.

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-09-25

Data modyfikacji: 2015-09-25

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-09-25