Protokół Nr 8.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 14.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

Nieobecny:

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

      - inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

      - mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

      - mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

      - mgr Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół

      - mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

      - Jan Adamczuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

      - Aleksander Gref – Dzielnicowy Rewiru Czyże

      - Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

      3. Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

    b) zwolnień w podatku od nieruchomości,

    c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

    d) opłaty targowej,

    e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże,

    f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

   g) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji.

5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2014 rok.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 8. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 900 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmian do porządku obrad nie wniesiono.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 4a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Sekretarz Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 8.39.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4b)

            Następny projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący poszczególnych komisji stwierdzili, że Komisje głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 8.40.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4c)

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych Komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8.41.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4d)

            Projekt uchwały dotyczący opłaty targowej przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw -0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8.42.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4e)

            Kolejny projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do glosowania nad projektem uchwały Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących komisji o wyniki głosowania nad projektem uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych stwierdziła, że za projektem uchwały głosowało 4 członków komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska stwierdzili, że głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-1.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że Uchwała Nr 8.43.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże została podjęta większością głosów.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4e)

Projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

            Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie wyników głosowania nad projektem uchwały.

            Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że Komisje jednogłośnie głosowali za przyjęciem projektu uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8.44.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4f)

            Projekt uchwały w  sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie wyników glosowania nad projektem uchwały.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że Komisje jednogłośnie głosowali nad projektem uchwały.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od glosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8.45.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 5

            Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami:

1. Kompleksowa przebudowa przepustu we wsi Osówka. Został przebudowany drugi przepust na drodze w kierunku Kojłów. Prace zostały zakończone, nawierzchnia drogi została wykonana z polbruku. Do przebudowy mamy kilkanaście przepustów, część jest na drogach gminnych.

2 Dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce usunięto pobocza drogi Osówka – Czyże i w kierunku Rakowicz, gdzie również dokonano odkrzaczenia drogi. Gałęzie, które tam się znajdują można zabierać.

3. Została opracowana dokumentacja na drogę Śliwowo-Lady. Część drogi tj. 100 m znajduje się na terenie gminy Narew. Ta część drogi powiatowej zostanie przekazana gminie Czyże przez gminę Narew.

4. Przygotowujemy plany rozwoju miejscowości, które trzeba będzie uchwalić. Dotychczas uchwalane były plany odnowy miejscowości. Taki plan jest niezbędny do złożenia wniosków aplikacyjnych. Planujemy złożyć dwa wnioski aplikacyjne na przełomie miesiąca lutego i marca.

5. Trwa remont hydroforni w Klejnikach w porozumieniu z Wodociągami Podlaskimi. Należy dokonać remontu dachu, wykonać elewację budynku, wymienić stolarkę i dokonać remontu wewnątrz.

6. Hydrofornia w Czyżach została wyremontowana. Należy jedynie wykonać drogę asfaltową do hydroforni, ponieważ w okresie wiosennym jest problem z dojazdem.

7. Nastąpił odbiór kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie jesteśmy zainteresowani budową kolejnej przepompowni ścieków z uwagi na wysokie koszty budowy i utrzymania. Idealnym rozwiązaniem jest budowa własnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

8. Otrzymaliśmy dotacje na doposażenie jednostek OSP - na OSP Klejniki – 14 tys. zł, na OSP Czyże – 6 tys. zł. Skorzystaliśmy również z możliwości pozyskania środków z projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina 2007 – 2013 - zostanie zakupione ubranie specjalistyczne dla jednostki OSP Czyże na kwotę około 22 tys. zł.

9. Brałem udział w spotkaniu organizowanym przez w Starostwo Powiatowe w Hajnówce z udziałem gości ze strony niemieckiej – przedstawicieli gmin wykorzystujących energię bioenergetyczną.

10. W imieniu własnym chciałbym podziękować Paniom z Rady Gminy Agnieszce Kuprianowicz i Danucie Antosiuk oraz Pani sołtys Agnieszce Grygoruk za oczyszczenie chodnika we wsi Klejniki.

11. Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Leniewo, Kamień i Klejniki.

12. Nie możemy ubiegać się (tak jak dotychczas) o dofinansowanie remontów dróg powiatowych, które są w naszym zarządzie. Może to czynić tylko powiat.

 

Ad.6

            Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych przedstawili kolejno:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mgr Anna Stankowska.

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach – mgr Mirosław Pietkiewicz.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – mgr Jerzy Jakimiuk.

(Sprawozdania w załączeniu).

 

Ad. 7

            Informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2014 rok przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy i Sekretarz Gminy.

(Informacje w załączeniu).

 

Ad. 8

            Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 przedstawił Wójt Gminy.

(Informacja w załączeniu).

Ad. 9

            Odpowiedzi nie było ponieważ nie zgłoszono interpelacji.

 

Ad. 10

            W wolnych wnioskach głos zabrał radny Rady Powiatu Hajnowskiego Jan Adamczuk informując o planie rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2016 z przeznaczeniem na przebudowę dwóch przepustów w miejscowości Zbucz. Powiat hajnowski realizuje zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg powiatowych. W roku 2015 wykonano szereg inwestycji drogowych. Ponadto powiat hajnowski nadal będzie wspierał działania samorządów gminnych w zakresie przebudowy i budowy dróg powiatowych.

Składane są interpelacje na przebudowę dróg. Złożona była interpelacja na przekształcenie drogi Narew- Klejniki – Bielsk Podlaski z drogi powiatowej na drogę wojewódzką. Odpowiedź była negatywna.

W tej sprawie zabrał głos Pan Leon Topolewski informując, że w sprawie tej drogi występowała również rada gminy Czyże, a więc temat jest radzie znany.

Wójt Gminy zabierając głos podziękował za aktywność i wspieranie gminy.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk poprosiła o wsparcie w sprawie drogi Kuraszewo- Kamień.

Kolejno głos zabrał Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego – który stwierdził, że była mowa na komisjach w sprawie dokończenia drogi Kuraszewo- Nowokorniono. Jeśli będą pieniądze postaramy się dokończyć budowę tej drogi. Dla gminy Czyże staram się jak najwięcej zrobić. W programie Rozwoju Puszczy Białowieskiej są wpisane drogi gminne ale to jest program na 10 lat.

Jeżeli będziemy razem wspierać się to dużo możemy zrobić dla dobra gminy.

Radna wsi Osówka – Jolanta Jakoniuk zwróciła się z pytaniem czy droga Szostakowo jest wpisana do budżetu powiatu.

Radny Rady Powiatu udzielił odpowiedzi, że nie.

Radna wsi Kuraszewo – Wiera Jednoczko – rodzice przedszkolaków nie chcą aby dzieci ich uczęszczały do przedszkola w Czyżach zabierając je do innych gmin.

Dyrektor Zespołu Szkół zabierając głos powiedział, że oddział przedszkolny dopiero powstał i dzieci są jeszcze bardzo małe, muszą się przyzwyczaić. Jeżeli coś się dzieje rodzice powinni przyjść i porozmawiać ze mną . Trzeba namówić rodziców do kontaktu ze mną.

Radna wsi Osówka – Jolanta Jakoniuk – dziecko z Szostakowa na czas nie zdążyło na autobus szkolny były pretensje.

Zabierając głos Wójt Gminy poinformował, że wszelkie sprawy z dowożeniem proszę kierować na bieżąco do mnie.

Ad.11   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 8. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1130.

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-12-11

Data modyfikacji: 2015-12-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-12-11