Protokół Nr 9.2015

z sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia  2015 roku

 która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Stan rady – 15.

Obecnych – 15.

 

I.             W sesji udział wzięli:

1.     Radni Rady Gminy – obecni:

- Antosiuk Danuta

- Bazyluk Dariusz

- Frankowska Irena

- Gawryluk Bazyli

- Gawryluk Krystyna

- Ignatiuk Iwona

- Jakoniuk Jolanta

- Janczuk Piotr

- Jednoczko Wiera

- Kowalczuk Krystyna Teresa

- Kuprianowicz Agnieszka

- Romaniuk Anna

- Surel Jan

- Wawreszuk Konstanty

- Siemieniuk Jerzy

2.     Goście zaproszeni- obecni:

- inż. Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy

- mgr Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy

- Maria Konach   - Skarbnik Gminy

- mgr Anna Stankowska – Kierownik GOPS

- mgr Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK

- Jan Adamczuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Piotr Filimoniuk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego

- Leon Topolewski – członek Rady Powiatowej PIR

3.    Sołtysi z terenu gminy (lista w załączeniu).

 

II. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Wręczenie upominków Honorowym Dawcom Krwi.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019,

c) uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,

d) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”,

e) kontynuowania członkostwa Gminy Czyże w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”,

f) nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże.

6. Zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2016.

7. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016.

8. Informacja Wójta Gminy z pozyskiwania środków unijnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 1

            Otwarcia 9. zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonała o godz. 1100 Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk. Na wstępie powitała przybyłych na dzisiejsze obrady radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne, ponieważ w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych. Następnie zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad. Zmiany do porządku obrad zgłosiła Sekretarz Gminy, wnioskując o dodanie do punktu 5 liter: g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

h) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji.

Porządek obrad po zmianach przyjęto jednogłośnie.

 

Porządek obrad po zmianach:

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Wręczenie upominków Honorowym Dawcom Krwi.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019,

c) uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,

d) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

e) kontynuowania członkostwa Gminy Czyże w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”,

f) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czyże,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

h) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji.

6. Zatwierdzenia planów pracy Komisji na rok 2016.

7. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2016.

8. Informacja Wójta Gminy z pozyskiwania środków unijnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2   

            Przewodnicząca zakomunikowała, że przed sesją był wyłożony protokół z poprzedniej sesji, po czym zapytała czy ma ktoś jakieś uwagi do zawartości protokołu.

Uwag do treści protokołu nie wniesiono, a więc protokół uważa się za przyjęty.

 

Ad. 3

            Interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad. 4

            Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy wręczyli upominki następującym honorowym dawcom krwi:

1. Iwonie Dmitruk – zam. Kuraszewo

2. Mirosławowi Dmitruk – zam. Kuraszewo

3. Sławomirowi Wiśniewskiemu – zam. Kuraszewo

4. Andrzejowi Korniluk – zam. Kuraszewo

 

Ad. 5a)

            Realizując pierwszy merytoryczny punkt porządku obrad głosu udzielono Skarbnik Gminy, która przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii na temat głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący wszystkich trzech komisji stwierdzili, że głosowali jednogłośnie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła  jednogłośnie Uchwałę Nr 9.46.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5b)

            Następny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019 przedstawiła również Skarbnik Gminy.

Przed przystąpieniem do przedstawienia projektu uchwały Wójt Gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2016-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu -0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 9.47.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019.

Uchwała stanowi załącznik do projektu uchwały.

 

Ad. 5c)

            Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2016 przedstawiła Skarbnik Gminy. Wójt Gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2016.

            Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 9.48.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2016.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5d)

            Projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok” przedstawiła Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw -0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 9.49.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5e)

            Kolejny projekt uchwały dotyczący kontynuowania członkostwa Gminy Czyże w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki glosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 9.50.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Czyże w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5f)

Kolejny projekt uchwały przedstawiła także Sekretarz Gminy, dotyczył on nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czyże.

Uwag do przedstawionego projektu nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 9.51.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czyże.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5g)

            Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2016 rok przedstawiła również Sekretarz Gminy.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od glosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 9.52.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5h)

            Ostatni projekt uchwały przedstawiony przez Sekretarz Gminy dotyczył określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji.

Uwag do przedstawionego projektu nie zgłoszono.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0.

            Przewodnicząca Rady Gminy w oparciu o wyniki głosowania stwierdziła, że rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 9.53.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6

            Zatwierdzenie planów pracy Komisji na rok 2016:

1. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych.

2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej.

3. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Plany pracy zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Plany pracy stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 7

             Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na rok 2016.

Plan pracy Rady Gminy na rok 2016 przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Gawryluk, .który został zatwierdzony jednogłośnie.

Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

            Informacja Wójta Gminy z Pozyskiwania środków unijnych:

1.     W roku 2015 realizowano kilka inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1)    inwestycję małej infrastruktury turystycznej w Klejnikach - koszt 67404 zł, z tego ponad 40 tys. zł dotacja unijna,

2)    budowa pompowni w Morzu wraz z dojazdem – 190 tys. zł, dofinansowanie 119 tys. zł,

3)    remont sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Czyże- koszt inwestycji -207 tys. zł, dofinansowanie 120 tys. zł.

2.     Z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” zakupiono ubrania specjalistyczne na kwotę około 21 tys. zł – udział własny ponad 2 tys. zł.

3.     Z dofinansowania skorzystaliśmy również przy remoncie ulicy w miejscowości Czyże - koszt inwestycji 868 tys. zł, w tym: dotacja z budżetu Państwa 434 tys. zł, Starostwo Powiatowe 216 tys. zł, wkład własny 218 tys. zł.

 

Ad. 9

            Odpowiedzi na interpelacje nie było ponieważ nie zgłoszono interpelacji.

 

Ad. 10

W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Mikołaj Janowski - Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hajnówce, Radny Województwa Podlaskiego informując zebranych o dokonanych dopłatach dla rolników w skali roku. Obecnie są realizowane częściowe dopłaty przysługujące rolnikom, wypłacono około 30%. Po szczegóły w sprawach dopłat zaprosił do biura w Hajnówce.

Będąc przy głosie poinformował również o najważniejszych planowanych inwestycjach wojewódzkich dotyczących powiatu hajnowskiego:

- rondo na odcinku Hajnówka – Bielsk Podlaski (skrzyżowanie z drogą Dubicze Osoczne – Nowoberezowo),

- remont torów kolejowych Bielsk Podlaski - Hajnówka – Czeremcha,

- wiadukt w Bielsku Podlaskim,

- droga Narew - Bielsk Podlaski.

Kończąc wystąpienie oznajmił, iż nie spełnił wszystkich oczekiwań mieszkańców ale postara się zrealizować chociaż w części swoje obietnice. Na zakończenie złożył życzenia świąteczne i noworoczne.

Następnie głos zabrał radny Rady Powiatu Hajnowskiego Jan Adamczuk  informując, że inwestycja w Zbuczu tj. przepusty nie są ujęte w budżecie powiatu. Starostwa Powiatu powiedział, że na pewno ta inwestycja zostanie zrealizowana gdyż będą przesunięcia w budżecie. Następną sprawą jest droga Nowokornin – Kuraszewo – wniosek na ujęcie tej drogi w budżecie został złożony zbyt późno i będą trudności z jej wykonaniem. Będzie również realizowana droga Nowosady – Narew- Trześcianka. Na zakończenie radny powiatowy złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

Kolejno głos zabrał radny powiatowy Piotr Filimoniuk składając podziękowanie za współpracę. Będąc przy głosie poinformował, iż budżet powiatu na rok 2016 został już przegłosowany, a inwestycje będą realizowane z oszczędności. Powiat jest maksymalnie zadłużony, co roku spłaca 700-800 tys. zł kredytu, dokłada do szkolnictwa ale postara się aby inwestycje w roku 2016 na gminie Czyże wykonać.

Radny powiatowy Piotr Filimoniuk wręczył upominki osobom, które zaangażowały się w poprawę estetyki sołectwa Klejniki II - został uporządkowany chodnik przez Panie:

- Agnieszkę Kuprianowicz     - Radną Gminy Czyże

- Danutę Antosiuk                - Radną Gminy Czyże

- Agnieszkę Grygoruk          - sołtys sołectwa Klejniki II

- Agnelikę Kuprianowicz       - sołtys sołectwa Sapowo

            Będąc w wolnych wnioskach głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił jak co roku zaległości finansowe w sołectwach za rok 2015 oraz za lata ubiegłe.

            Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.

Ad.11   

            Po wyczerpaniu porządku obrad 9. zwyczajną sesję Rady Gminy zamknięto o godz. 1310.

 

 

Protokołowała:

Stanisława Jancewicz

Przewodniczyła:

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-02-03

Data modyfikacji: 2016-02-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-02-03