Uchwała Nr 10.56.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515; zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266) po zaopiniowaniu przez podmioty, o których mowa w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2016 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-02-26