Uchwała Nr 10.57.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm. z 2014 r. poz. 7; z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/ opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o nauce w systemie dziennym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

50

2.

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność gospodarczą/prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje w systemie dziennym

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/ opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z podaniem numeru NIP według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, bądź zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznego rolników, lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odbywaniu studiów w systemie dziennym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

30

3.

Rodzina dziecka korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 o pomocy społecznej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o korzystaniu z pomocy społecznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały

20

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-02-26