Uchwała Nr 10.58.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515; zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890), art. 20e ust. 3 i 4 w zw. z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm. z 2014 r. poz. 7; z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba pkt.

1.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Czyżach

30

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do Zespołu Szkół w Czyżach

30

3.

Rodzice dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Czyże

15

4.

Samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie

15

5

Deklaracja rodziców o uczestnictwie dziecka w dodatkowej nauce języka białoruskiego

10

 

§ 2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę starszy wiek kandydata- 1 pkt.

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

 1. Zaświadczenie ze szkoły/przedszkola.
 2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania.
 3. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie rodziców o samotnym wychowywaniu dziecka.
 5. Deklaracja rodziców o uczęszczaniu dziecka na zajęcia z języka białoruskiego.

§ 4. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Czyże, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

10

2.

Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

średnia ocen na świadectwie x 5 pkt. (max. 30 pkt)

3.

Ocena zachowania (wyższa niż nieodpowiednia)

- ocena wzorowa: 10 pkt

- ocena bardzo dobra: 8 pkt

- ocena dobra; 6 pkt

- ocena inna: 0 pkt.

4.

Rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół w Czyżach

20

5.

Rodzice dziecka/prawni opiekunowie zatrudnieni są na terenie Gminy Czyże

20

6.

Deklaracja rodziców o uczestnictwie dziecka w dodatkowej nauce języka białoruskiego

10

 

§ 5. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów dodatkowo stosuje się kryteria według kolejności:

 1. Wynik przedstawiony w procentach uzyskany z części I sprawdzianu mnożony przez 0,2.
 2. Punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczone zgodnie z punktacją określoną w § 4 lp. 3.

§ 6. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 4 są odpowiednio:

 1. Potwierdzona przez dyrektora kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie ze szkoły.
 4. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu.
 5. Oświadczenie rodziców o samotnym wychowywaniu dziecka.
 6. Deklaracja rodziców o uczęszczaniu dziecka na zajęcia z języka białoruskiego.

§ 7. Kryteria określone w § 1 i § 4 uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół podstawowych lub publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyże począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-02-26