Uchwała Nr 10.63.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515; zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

2. Grunty, budowle, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie działalności sportowej;

3. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);

4. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w §1 nie obejmują gruntów, budowli, budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 8.40.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 3588 z dnia 10 listopada 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-02-26