Uchwała Nr 11.51.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) Rada Gminy Czyże postanawia:
§ 1. Ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.
§ 2. 1.Ustalić stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 20 % szerokości - 1,50 zł;
2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 2,00 zł;
3) jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości - 3,00 zł.
2.Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.
§ 3. 1. Ustalić roczną stawkę opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2 w wysokości 16 zł.
2. Przy umieszczeniu urzadzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych stosuje się stawkęw wysokości 30 % określonej w ust. 1.
§ 4. 1.Ustalić stawkę opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim obiektu budowlanego o który mowa w § 1 pkt 3 za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,60 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy w wysokości 1,50 zł.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/94/04 Rady Gminy Czyże z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-10-11

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-10-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-10-11