Uchwała Nr 11.67.2016
Rady Gminy Czyże

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515; zm. z 2015 r. poz.1045 i poz. 1890 ) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,, poz. 1646 z 2914 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238,532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyże na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Czyże na lata 2016-2025 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.Uzasadnienie przyjętych wartości - stanowi załącznik Nr 2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-04-01

Data modyfikacji: 2016-04-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-04-01