Uchwała Nr 11.68.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art.10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 32.168.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-04-01

Data modyfikacji: 2016-04-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-04-01