Uchwała Nr 12.54.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 10 listopada 2011 r
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji
 Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy postanawia:
§ 1. 1.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/128/05 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada 2005 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 254, poz. 2853) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/128/05 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada 2005 r (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 254 poz. 2853) zmienionej uchwałą Nr XX/138/05 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 357) otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-11-10

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-11-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-11-10