Uchwała Nr 13.59.2011
Rady Gminy Czyże
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2012.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 , Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu w wysokości  7 153 838 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości – 6 176 474 zł,
2) majątkowe w wysokości - 977 364 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.
§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 7 513 232 zł , z tego :
1) bieżące w wysokości - 4 975 708 zł,
2) majątkowe w wysokości - 2 537 524 zł
- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2
§ 3
 
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości    - 40 000 zł,
2)   celową w wysokości   -   40 961 zł,
z przeznaczeniem na:
a)     wydatki w oświacie    w kwocie – 29 000zł,
b)     zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 11 961 zł,
 
§ 4
1)     Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 3 .
§ 5
Deficyt budżetu w wysokości 359 394 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1)      zaciąganych pożyczek w kwocie   - 359 394 zł
 
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 580 890 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 221 496 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 7
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800 000  zł;
2)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 359 394 zł;
3)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  - w kwocie 100 000 zł.
4)      wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   - w kwocie 627 148 zł.
 
§ 8
1.     Ustala się dochody w kwocie 26 250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które przeznacza się na wydatki związane z realizacją:
a) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 27 000 zł,
b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 250 zł
2.     Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizacje zadań z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.     Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 10
Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 11
 
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 48 970 zł; wydatki – 48 970 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12
Upoważnia się Wójta do :
 
1.   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu     - w kwocie 800 000 zł;
b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    -     w kwocie 359 394 zł;
c)     spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów   - w kwocie 100 000 zł.
d)    wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej    - w kwocie 627 148 zł.
 
 2.     a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
      b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu   umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3.      dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresiewydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 4.      dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 5.     przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych,
 6.     przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 7.     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodnicząca Rady
 
Gawryluk Krystyna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-12-30

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-12-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-12-30