Uchwała Nr 17.83.2012
Rady Gminy Czyże
z dnia  17 lipca 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281)) na wniosek Wójta Gminy Czyże uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.
§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk
                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik 
do uchwały Nr 17.83.2012
Rady Gminy Czyże
z dnia 17 lipca 2012 r.
Podział Gminy Czyże na stałe obwody głosowania
 
Numer
obwodu głosowania
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1.
Czyże, Leniewo, Łuszcze, Osówka, Podrzeczany, Rakowicze, Szostakowo
Sala konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże,
Czyże 98
2.
Hukowicze, Klejniki, Leszczyny, Sapowo
Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51
3.
Kamień, Kojły, Kuraszewo, Lady, Maksymowszczyzna, Wieżanka, Wólka, Podwieżanka
Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A
4.
Morze, Zbucz
Świetlica Wiejska w Zbuczu, Zbucz 65
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-07-18

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-07-18

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-07-18