Uchwała Nr 18.85.2012
Rady Gminy Czyże
z dnia 14 sierpnia 2012 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się co następuje:
§ 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela.
§ 3. 1. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w § 1 wylicza się według następującego wzoru:
1) W = (X1 + X2 + ...) : (X1:Y1 + X2 : Y2 + ....)
a) W – oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
b) X1, X2, ... – oznacza ilość godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
c) Y1, Y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2.     Ilorazy X1:Y1, X2:Y2, ... zawarte w pkt 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.
3.     Wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną.
§ 4. Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze na stanowisku pedagogów i logopedów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wysokości 20 godzin.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/36/03 Rady Gminy Czyże z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów oraz uchwała Nr 17.84.2012 Rady Gminy Czyże z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół w Czyżach.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-08-14

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-08-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-08-14