Uchwała Nr 19.96.2017

Uchwała Nr 19.96.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 24 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz.1579) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z 2015 r. poz. 1310 i poz. 1359 oraz z 2016 r. poz. 753 i poz. 1583) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Czyże na lata 2017-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-24