Uchwała Nr 19.90.2012

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 września 2012 r

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Określić wzory następujących formularzy:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego o symbolu I-NRL, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) deklaracji na podatek rolny o symbolu DR-1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;

3) deklaracji na podatek od nieruchomości o symbolu DN-1, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;

4) deklaracji na podatek leśny o symbolu DL-1, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała:

1) Nr XIX/128/05 Rady Gminy Czyże z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatki oraz informacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 254, poz. 2853);

2) Nr XX/138/05 Rady Gminy Czyże z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 357);

3) Nr 12.54.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 281, poz. 3420).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-09-27

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-10-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-09-27