Uchwała Nr II/11/2018

Uchwała Nr II/11/2018

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2019  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2018 r. poz.994,1000, 1349, 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz.62, 1000,1366,1669 i 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości  7 366 109,96 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości – 7 250 053,96 zł,

2) majątkowe w wysokości – 116 056,00 zł

- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 7 331 109,96 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości – 7 003 779,96  zł,

2) majątkowe w wysokości – 327 330,00 zł

- szczegółowy plan wydatków określa  Załącznik Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości    -  12 000 zł,

2)   celową w wysokości   -   18 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a)     zarządzanie kryzysowe   w kwocie – 18 000 zł,

§ 4

Limity wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 - zgodnie
z załącznikiem nr 3 .

§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 35 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

§6

Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 150 000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 185 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 14 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 14 000 zł na realizację  zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.     Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 3 012 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4.     Ustala się dochody w kwocie 162 870 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- zgodnie z załącznikiem  nr 5.

§ 10

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 11

 

 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 67 510,00 zł , wydatki – 67 510,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

 

1.   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;

2.   dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 , z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

3.   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4.   przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

 6.  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-12-28

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-12-28