Uchwała Nr 21.106.2017

Uchwała Nr 21.106.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017 r.

         w sprawie określenia kryteriów, liczby punków i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579 i poz. 1948) i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/ opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o nauce w systemie dziennym – Załącznik Nr 1, 2 i 3 do uchwały

40

2.

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność gospodarczą/prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje w systemie dziennym

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/ opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, bądź zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznego rolników, lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odbywaniu studiów w systemie dziennym – Załącznik Nr 1, 2 i 3 do uchwały

30

3.

Rodzina dziecka korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2014 o pomocy społecznej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o korzystaniu z pomocy społecznej – Załącznik Nr 4 do uchwały

20

4.

Kontynuowanie w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja edukacji w oddziale przedszkolnym/szkole przez rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego /szkoły – Załącznik Nr 5 do uchwały

10

§ 2. Kryteria określone w § 1 uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 10.57.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czyżach prowadzonych przez Gminę Czyże.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-30