Uchwała Nr 21.107.2017

Uchwała Nr 21.107.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017 r.

                w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba pkt.

1. Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Czyżach

30

2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Czyżach lub oddziału przedszkolnego

30

3. Rodzice dziecka zatrudnieni są na terenie Gminy Czyże

15

4. Samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie

15

5 Deklaracja rodziców o uczestnictwie dziecka w dodatkowej nauce języka białoruskiego

10

§ 2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę starszy wiek kandydata- 1 pkt.

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) zaświadczenie ze szkoły/przedszkola;

2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania (Zał. Nr 1 do uchwały);

3) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu (Zał. Nr 2 do uchwały);

4) oświadczenie rodziców o samotnym wychowywaniu dziecka (Zał. Nr 3 do uchwały);

5) deklaracja rodziców o uczęszczaniu dziecka na zajęcia z języka białoruskiego (Zał. Nr 4 do uchwały).

§ 4. Kryteria określone w § 1 uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 10.58.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyże.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-30