Uchwała Nr 21.109.2017

Uchwała Nr 21.109.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 29 marca 2017 r.

     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadań statutowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579 i poz. 1948) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 200,00 zł. na realizację zadań statutowych.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu gminy na  2017 rok  na  rachunek Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-03-30