UCHWAŁA NR 22.110.2017

UCHWAŁA Nr 22.110.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia  27 kwietnia 2017 r.

 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm.: poz. 1579 i poz. 1948), art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607) oraz § 4 ust. 1 Statutu Gminy Czyże (t.j. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 291) Rada Gminy Czyże uchwala co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Czyże wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego Polsce, w szczególności w zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym.

2. Rada Gminy Czyże stwierdza, że pojawiające się w przestrzeni publicznej kategoryczne zapowiedzi radykalnych zmian w samorządowym prawie wyborczym w zakresie rewizji zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także ograniczenia obywatelom ich konstytucyjnych praw i wolności w szczególności wynikających z art. 62 Konstytucji RP - godzą w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie zmiany prawa samorządowego powinny być uprzednio poddane możliwie szerokim konsultacjom społecznym, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Rada Gminy Czyże apeluje o respektowanie w toku prac nad zmianami prawa samorządowego w Polsce postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. W szczególności członkowie społeczności lokalnych powinni mieć zagwarantowane prawo decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących ich wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze osób wchodzących w skład organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rada Gminy Czyże apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, rządu Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rada Gminy Czyże apeluje o podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Czyże.

2. Upoważnia się osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania wszelkich działań zmierzających do przedstawienia niniejszej uchwały właściwym organom władzy publicznej oraz jej przedstawicielom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-04-27