Uchwała Nr 22.111.2017

Uchwała Nr 22.111.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867; zm. poz. 1920 i poz. 1954 oraz z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 10.62.2016 Rady Gminy Czyże z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dodaje się wiersz siódmy w następującym brzmieniu:

Lp.

Droga

Lokalizacja przystanku

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku komunikacyjnego

Kilometraż

Strona

XXX/XX

Działka Nr 485 Czyże

7.

Plac szkolny działka

Nr 485

0+0

Prawa

Czyże

Plac szkolny działka

Nr 485

7

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-04-27